Кратък сравнителен анализ

между новата версия на Единна автоматизирана система - ЕАС "БОЛНИЦА-XXI" на фирма ИТМ-Русе, наречена "е-БОЛНИЦА-XXI" и различни набори от програмни модули, които частично автоматизират дейности в лечебните заведения за болнична помощ (ЛЗБП).

Независимо, че двата подхода-"единна електронна болница" и програмни модули се различават съществено концептуално, технологично и организационно, следващият сравнителен анализ е предназначен за ръководствата на ЛЗБП, които години наред бяха уверявани в полезността на модулния подход  в управлението на болниците.

Стратегията на МЗ за електронно здравеопазване неминуемо ще изисква съвременна електронизация на ЛЗБП, които са гръбнака на здравеопазването у нас.

В сравнителния анализ са посочени най-вече разликите в подходите;  всичко което се осигурява от отделните модули в много по-пълна и ефективна степен се осигурява от система "е-БОЛНИЦА-XXI"

               

No. Автоматизирани дейности Предоставя се от
"е-БОЛНИЦА-XXI" набор от модули
I. Философия за ефективно управление на ЛЗБП

1.

Необходимост от нов подход в управлението на ЛЗБП-електронна болница-с приложение на съвременни средства и технологии : - -
 
bulletуправленски ;
да не
 
bulletинформационни ;
да да-от миналия век
 
bulletкомуникационни;
да не-пакетен режим
 
bulletорганизационни
да не
2. Електронна болница-гръбнакът на електронното здравеопазване-според стратегията на МЗ да не
3. Цялостна система обхваща всички дейности в ЛЗБП да отделни модули в пакетен режим с интерфейси между тях
4. Система за управление на ЛЗБП и всички звена да само отчет
5. Функциониране в реално време да не-пакетен режим
6. Единни модели на ЛЗБП : - -
 
bulletфункционално-структурен ;
да не-с прекодиране
bulletуправленски ;
да не
 
bulletикономически ;
да не
 
bulletинформационен ;
да не
7. Всички документи електронни,според изискванията на ЗЕДЕП да не
8. Единна архитектура и дизайн : - -
 
bulletна базата данни ;
да не
 
bulletна потребителски интерфейс ;
да не
 
bulletна всички номенклатури ;
да не-с прекодиране
 
bulletйерархично описание на всички обекти ;
да не
9. Свободно дефинируеми работни места да не
10. Автоматизирано "кодиране" на  обектите и дейностите да не
11. Internet-Intranet структуриране и комуникации да не
12. Настройка на различни видове и структури на ЛЗБП да не
13. Възможности за развитие да да-в рамките на отделен модул
14. Висока ефективност : - -
 
bulletлечебно-диагностични дейности ;
да не-само отчет
 
bulletуправленски дейности ;
да не-само отчет
15. Комуникация с МЗ, НЗОК и др.-в реално време да не-периодични отчети и статистики
II. Системни дейности
1. Единна база от данни да не
2. Речник на данните, в т.ч. по изискванията на ЕС да не
3. Единни номенклатури да не-с прекодиране !
4. Единно администриране на системата и базата данни да не
5. Система на защита на личните данни на пациентите да не
6. Платформена независимост да не
7. Поддържане и използуване на стандарти : - -
 
bulletинформационни ;
да не
 
bulletмедицинска информация ;
да не
 
bulletкомуникации ;
да не
 
bulletелектронно здравеопазване.
да не
8. Поддържане и използуване на нормативи за : - -
 
bulletкачество на медицинското обслужване ;
да не
 
bulletефективност на дейностите ;
да не
 
bulletстойности на медицински и стопански показатели :
bulletсобствени ;
bulletза вида и размера на ЛЗБП ;
bulletза страната ;
bulletза ЕС.
да не
9. Отвореност на системата и базата данни да не
10. Експлоатационна и технологична документация да не
11. Средства за сервизиране на системата, БД да не
12. Генератор на документи да не
13. Генератор на отчети и статистики да не
14. Нови отчети и/или статистики или промени в съществуващите може да се дефинират от администраторите на системата . да не
III. Управление на пациентския поток
1. On-Line достъп на пациентите до услугите на ЛЗБП да не
2. Списъци на чакащите : - -
 
bulletпо видове услуги ;
да не
 
bulletпо видове пациенти ;
да не
 
bulletсхеми на обслужване .
да не
3. Управление на амбулаторната дейност да не
4. Приемно-консултативни кабинети да да-без връзка с другите модули
5. Хоспитализация в ЛЗБП да не
6. Динамично използуване на легловата база да не
7. Връзки с насочващи звена да не
8. Възможности за въвеждане на електронна здравна карта  (ЕЗК) да не
9. Поддържане и използуване на електронно здравно досие (ЕДЗ) : - -
 
bulletпълно (в т.ч. семейно) ;
да не
 
bulletболнично .
да да-частично
10. Електронно издаване на всички видове документи на лекуваните пациенти да не
11. Лечение и диагностика на пациенти-чужди граждани да не
IV. Клинично управление
1. Поддържане и използуване на алгоритми за добри медицински практики да не
2. Бюджетиране на приходите и разходите на клиничните звена да не
3. Калкулиране на високоспациализирани медицински услуги да не
4. Планиране на лечебно-диагностичните дейности : - -
 
bulletлечебен план ;
да не
 
bulletназначения в реално време.
да не
5. Сестрински грижи : - -
 
bulletдневник ;
да не
 
bulletдиагнози ;
да не
 
bulletконтрол на назначенията.
да не
6. Модели и методи за оценка на риска да не
7. Всички документи в клиничните звена-електронни според изискванията на ЗЕДЕП (в т.ч.електронни рецепти) да не
8. Динамично поддържане и използуване на електронен медицински архив да не
9. Възможности за мигриране към електронна система за диагностициране (експертна система) да не
10. Възможности за "сигнални" справки : - -
 
bulletпри нарушаване на назначения ;
да не
 
bulletпри нарушаване на нормативи ;
да не
 
bulletпри нарушаване на други изисквания
да не
11. Кодиране в клиничните звена да не
12. Автоматични отчети и статистики към МЗ и НЗОК за дейността да не
13. On-Line връзки за : - -
 
bulletконсултации ;
да не
 
bulletобучение ;
да не
 
bulletлечебни процедури .
да не
V. Мениджмънт на ЛЗБП
1. Бюджетиране и контрол на приходите и разходите на всички звена да не
2. Деловодно административни дейности : - -
 
bulletелектронни документи ;
да не
 
bulletелектронен документооборот ;
да не
 
bulletконтрол на решенията на органите на ЛЗБП
да не
3. Обществен и административен контрол на дейността на ЛЗБП да не
4. Анализ на удовлетвореност на пациентите от здравните услуги да не
5. Писани технологии за управление да не
6. Организационна и технологична документация да не
7. Електронни документи за сертифициране по ISO 9001:200 да не
8. Система за управление на качеството - всички дейности да не
9. Интегрирано управленско счетоводство - свързан икономически модел да не
10. Управление на човешките ресурси : - -
 
bulletличен състав ;
да не
 
bulletOn-Line квалификация
да не
 
bulletатестации
да не
 
bulletелектронни документи за персонала
да не
 
bulletоперативно управление - работни графици
да не
11. Управление на работната заплата да не
12. Трудова медицина да не
13. Управление на пациентските потоци да не
14. Разплащания - всички видове да не
15. Управление на материалните потоци да да-частично
16. Контрол, отчет и анализ ба дейността - в реално време : - -
 
bulletза всички звена ;
да не
 
bulletза всички дейности ;
да не
 
bulletсравнителни анализи :
bulletпо време ;
bulletв сравнение с нормативи и стандарти .
да не
17. Анализ на заболеваемостта да не
18. Работа с доброволни здравноосигурителни фондове да не
19. Маркетинг на болничните услуги да не
20. Сигнални справки в реално време за отклонения да не
21. Болнична логистика да не
22. Методи и модели за автоматизирано разпределение на разходите с "въвеждане" на документите (фактурите) да не
23. Методика за оценка на ефективността от електронизиране на ЛЗБП да не
VI. Параклиника, Аптека, Хемодиализа, ЦТХ
1. Лабораторни изследвания - по видове лаборатории - в реално време да да-частично
2. Функционални изследвания - по видове звена да не
3. Образна диагностика - в т.ч. архивиране на DICOM формати да не
4. Управление на лекарствените средства и медицински консумативи - единен пълен цикъл - обществени поръчки, договори, доставки, разходи, осчетоводяване, анализи - в реално време да да-частично
5. Хемодиализа да не
6. Център по трансфузионна хематология да не
VII. Помощни дейности
1. Болнично хранене-собствено и "външно" - пълен цикъл (в т.ч.разпределение на разходите - автоматично) да не
2. Пералня - собствена и "външна" - с разпределение на разходите - автоматично да не
3. Стерилизационни - с разпределение на разходите да не
4. Болничен транспорт - автоматично разпределение на разходите да не
VIII. Електронни комуникации
1. Автоматични комуникации : - -
 
bulletс МЗ - всички отчети и статистики в т. ч. за произволен период
да не
 
bulletс НЗОК - всички отчети в т.ч. за избран период ("заработени" финансови средства)
да не
 
bulletс Общини - финансови отчети, заболеваемост и др.
да не
2. Комуникация с доброволни здравноосигурителни фондове - двустранна в реално време по отношение на планирано и провеждано лечение; разходи за лечение да не
3. Комуникация с ОПЛ - в реално време да не
4. Комуникация с консултанти и специалисти - в реално време да не
5. Комуникация с близки на пациентите - в реално време да не
IX. Услуги
1. Обучение на всички медицински и функционални специалисти в ЛЗБП да не
2. Предоставяне на структурата и съдържанието на Единната база от данни (ЕБД) да не
3. Предоставяне на експлоатационна и технологична документация да не
4. Създаване на цялостна организация за внедряване да не
5. Изработване на стратегии за развитие на ЛЗБП да не
6. On-Line Support на всички дейности да не
7. 24/7 часов Support на системата да не
8. Доставки, инсталиране, конфигуриране на Server's, WorkStation's, Router's и комуникациите свързани с тях да не
9. Разработка на WEB Site на ЛЗБП да не
10. Собствен хостинг да не
11. Научно обслужване на болничния мениджмънт да не
       

 

Изводи

  1. Модулното и частично автоматизиране на ЛЗБП е практика от миналия век и не отговаря на възможностите на съвременните технологии ;

  2. Опитите на фирми да представят набора от програмни модули като Интегрирани болнични системи не са реализирани в нито едно ЛЗБП; нещо повече - "интегрирането" между модулите се извършва на множество стъпки по "прекодиране"  на едни и същи обекти, "приключване" на дейността на един модул и трансфер на данни в друг модул, пакетна обработка на част от данните, непълен обхват и т.н. ;

  3. Съвременните изисквания за ефективно управление на ЛЗБП не се ограничават само до "приемливи" финансови резултати, а до цялостен менажиране на всички дейности, до цялостен контрол на качеството  и ефективност на болничните услуги ;

  4. Изискванията в стратегията на МЗ за електронно здравеопазване може да бъде реализирана само, ако се реализира концепцията за електронни болници (е-болници) ;

  5. От направения кратък сравнителен анализ между "е-БОЛНИЦА-XXI" и частично автоматизиране с програмни модули показва фрапиращата разлика в обхвата и възможностите в полза на системи  като    "е-БОЛНИЦА-XXI" ;

  6. Във връзка с реализацията на проект ICB008 на МЗ за внедряване на приложен софтуер в болничните заведения считаме за нецелесъобразно по-нататъшното внедряване на други "съпътстващи"  модули, а да се преминава към цялостна електронизация на ЛЗБП.