Informatica Telematica Management

                                
Контакти За ITM-Русе For ITM-Rousse Für ITM-Ruse
                                           

                                                             

Начало
Напред
НОВИНИ
ЕДИННИ СИСТЕМИ
УСЛУГИ
КЛИЕНТИ
Ресурси
Въпроси и отговори
Кариера
Референции
Структура на ITM
Карта на сайта

 
   
Статистика

Споразумение

Обратна връзка
   

 

Съобщения от системите

В системата се използуват различни видове съобщения, в случай на грешки или за предотвратяване на грешки :

  1. Съобщения на операционната система :

        Тези съобщения се появяват на последния ред на екрана с номера на вида “грешка”.Необходимо е крайният потребител да запише този номер и да се обърне към администратора на системата ; при невъзможност администратора да се справи със ситуацията, същият трябва да се справи с литературата за ОС или да се обърне към фирмата .

  1. Съобщения на система за управление на базата данни (RDBMS-Btrieve).Те също са номерирани ; постъпва се по същия начин като при т.1
  2. Съобщения при зареждане (стартиране) на потребителска програма ;

Такива съобщения са свързани най-често с някаква некоректност в структурата на базата данни-липса на файл, липса на поле, липса на ключ.Постъпва се по същия начин като при т.1. ;

  1. Съобщения от приложен изпълним модул (програма) са няколко вида :
bullet Предупреждение при опит за изтриване (заличаване) на запис, на файл на документ ; нужно е да се убедим в коректността на изтриването  (заличаване), иначе трябва се откаже операцията с ESC или “НЕ” (в зависимост от случая) ;
bullet Съобщения за невъзможност бъдещо редактиране на първичен документ (най-често счетоводен) документ.На основание на ЗС, действително такива документи “не се поправят”.Това съобщение се извежда при F2-запис (запазване); ако не сме сигурни в коректността на създадения документ – може да се откаже записването, да се провери документа и да се запише с F2 ;
bullet Липса на съобщения

При конвенционални грешки (например-грешна дата, некоректна стойност, липса на търсен обект) не се извежда никакво съобщение, а се “стопира” курсора в грешно въведения реквизит (абсолютно задължителен), до въвеждане на коректна стойност.

  1. Съобщения за начало-край на записите в базата данни ;

Пълният списък на съобщенията се следният:

1,"Грешно подаден параметър при изпълнение на~BTRIEVE операция !"

2,"Входно/Изходна грешка ! Причини:~  - Повреден файл;~- Пълен диск;"

3,"Не е отворен необходим за системата файл !~- Грешно подаден блок позиции;~- Нарушена връзка със сървъра;"

4,"Не мога да намеря запис по зададената~стойност на ключа !"

5,"Опит за запис или промяна на данни по ключ,~който не позволява дублиране на записи !"

6,"Подаден е невалиден номер на ключ !~Допустими интервал: 0 Ў 118 !~-Вероятно програмна грешка в системата."

7,"Недопустим КЛЮЧ"

8,"Грешка при позициониране"

9,"Край на файла !"

10,"Грешка при промяна на КЛЮЧА"

11,"Грешно име на файл"

12,"Липсва файла"

13,"Грешка при разширяване на файл"

14,"Грешка при отваряне на PRE-файл"

15,"Входно/Изходна грешка с PRE-файл"

16,"Запълнена директория !!!"

17,"Грешка при затваряне на файла"

18,"Няма достатъчно място на диска !!!"

19,"Невъзстановима грешка"

20,"Не е активен BTRIEVE"

21,"Несъответствие в дължината на КЛЮЧА"

22,"Несъответствие в буфера за ДАННИ"

23,"Много голям позиционен блок"

24,"Грешна големина на страницата"

25,"Входно/Изходна грешка при създаване"

26,"Грешен брой КЛЮЧОВЕ"

27,"Грешно позициониране по КЛЮЧ"

28,"Грешна дължина на записа"

29,"Грешна дължина на КЛЮЧА"

30,"Това не е BTRIEVE файл !"

31,"Файла вече съществува !!!"

32,"Грешка при работа с диска !!!"

33,"Непозната грешка !!!"

34,"Грешно име на файл"

35,"Грешка в ДИРЕКТОРИЯТА !!!"

36,"Грешка при транзакция"

37,"Активна е ТРАНЗАКЦИЯ"

38,"Входно/Изходна грешка при ТРАНЗАКЦИЯ"

39,"Прекъсната ТРАНЗАКЦИЯ"

40,"ТРАНЗАКЦИЯ с максимум файлове"

41,"Грешка отваряне/затваряне при ТРАНЗАКЦИЯ"

42,"Незавършен предишен достъп"

43,"Грешен адрес на записа"

44,"Нулева КЛЮЧОВА страница !!!"

45,"Неправилно дефиниран сегментиран КЛЮЧ"

46,"Достъпът до файла е забранен"

47,"Максимум отворени файла"

48,"Грешно дефинирана секция"

49,"Грешен тип на КЛЮЧА"

50,"Owner already set"

51,"Invalid owner"

52,"Грешка при писане в КЕШ-буфера"

53,"Грешен интерфейс - версия"

54,"Грешка при запис с променлива дължина"

55,"Грешка с автоматичнонарастващ КЛЮЧ"

56,"Незавършен индекс"

57,"Грешка с разширената памет"

58,"Малък буфер за компресия"

59,"Файлът вече съществува"

60,"Reject count reached"

61,"Недостатъчно работно пространство"

62,"Неправилно описание"

63,"Грешен разширен буфер за вмъкване"

64,"Filter limit reached"

65,"Incorrect field offset"

66,"Непозната грешка"

67,"Непозната грешка"

68,"Непозната грешка"

69,"Непозната грешка"

70,"Непозната грешка"

71,"Непозната грешка"

72,"Непозната грешка"

73,"Непозната грешка"

74,"Прекъсната автоматична транзакция"

75,"Недостатъчна страница на СЪРВЪРА"

76,"File server list too small"

77,"Vap wait error"

78,"Dead lock detected"

79,"Програмна грешка"

80,"Конфликт при работа с файла"

81,"Грешка при ЗАКЛЮЧВАНЕ"

82,"Грешна позиция"

83,"Четене извън транзакцията"

84,"Записът е зает"

85,"Файлът е зает"

86,"Запълнена файлова таблица"

87,"Препълване в обявената таблица"

88,"Несъвместим режим на отваряне"

89,"Грешно име"

90,"Запълнено устройство"

91,"Грешка на СЪРВЪРА"

92,"Препълване при ТРАНЗАКЦИЯ"

93,"Несъвместим тип на КЛЮЧА"

94,"Permission error"

95,"Липсва такъв текст"

96,"Не намирам елемента"

97,"Елемента не може да бъде ИЗТРИТ"

98,"Елемента не може да бъде редактиран"

99,"Елемента не може да се добави - списъкът е запълнен"

100,"Не мога да копирам структурата"

101,"Не мога да копирам структурата поради препълване списъка"

102,"Не мога да избера елемента"

103,"Няма място на диска"

104,"Не достига ПАМЕТ"

105,"Файла съществува"

106,"Файла със структурите не съществува или е развален"

107,"Файла със връзките е успешно модифициран"

108,"Стойността може да бъде 1..3"

109,"Съществува номенклатура с това име"

110,"Съществува връзка в базата данни"

111,"Не може да бъде ИЗТРИТ - съществува връзка"

112,"Номенклатурата е успешно изтрита"

113,"Съществува поле с това име"

114,"Грешно име на поле"

115,"Грешен тип на файла"

116,"Грешна стойност на параметъра"

117,"Стойността може да бъде 1..48"

118,"Грешка в структурата на системните полета"

119,"Грешна дължина на ASCIIZ поле"

120,"Прехвърлянето завърши успешно"

121,"Системните полета не може да се редактират"

122,"Няма записи във файла"

123,"Непроменлив ключ за полето"

124,"Има непопълнено НОМЕНКЛАТУРНО поле"

125,"Начало на файла"

126,"Край на файла"

127,"Записът е изтрит успешно"

128,"Не е дефинирана структура"

129,"Няма дефинирани полета в структурата"

130,"Генерирането на файла завърши успешно..."

131,"Конвертирането завърши успешно..."

132,"Прекъсване от клавиатурата ..."

133,"Няма създадени файлове !"

134,"Не може да маркирате СЕГМЕНТИРАН КЛЮЧ"

135,"Стойността може да бъде 1, 2 или 4 !"

136,"Стойността може да бъде 4 или 8 !"

137,"Това е последното ниво !"

138,"Стойността може да бъде 1..150"

139,"Този елемент вече е избран !"

140,"Списъкът с програмите е празен !"

141,"Паролата е заета"

142,"Паролата може да съдържа от 6 до 8 символа !"

143,"Списъкът с менютата е празен !"

144,"Няма повече свободни места"

145,"Тази парола вече се използва"

146,"Програмата вече съществува"

147,"Повтаряне на елемент в менюто"

148,"Не може да редактирате програмата"

149,"Не достига памет"

150,"DOS грешка преди стартиране на програмата"

151,"DOS грешка след стартиране на програмата"

152,"Недостига памет за стартиране на ДОС команда"

153,"Липсва програма"

154,"Грешен ПЪТ"

155,"Вие нямате достъп до системата !"

156,"Invalid handle"

157,"Грешно обкръжение"

158,"Грешен формат"

159,"Няма повече файлове"

160,"Изключен принтер"

161,"Грешка при обръщение към ПЕЧАТАЩОТО УСТРОЙСТВО"

162,"ПЕЧАТАЩОТО УСТРОЙСТВО е изключено"

163,"ПЕЧАТАЩОТО УСТРОЙСТВО няма хартия"

164,"ПЕЧАТАЩОТО УСТРОЙСТВО не отговаря ..."

165,"ПЕЧАТАЩОТО УСТРОЙСТВО е заето ..."

166,"ВНИМАНИЕ : Запълнен брой елементи в менюто!"

167,"Не можете да обработвате структурен файл !"

168,"Грешна парола !"

169,"За да промените последователността на достъп~е необходимо да имате дефинирано ключово~поле от тип STRING !"

170,"Не можете да променяте последователността~на достъп за системни и структурни~файлове !"

обратно

Начало | НОВИНИ | ЕДИННИ СИСТЕМИ | УСЛУГИ | КЛИЕНТИ | Ресурси | Документация | Въпроси и отговори | Кариера | Референции | Структура на ITM | Карта на сайта

Copyright Š 1990-2006  ITM-Русе  All rights reserved.
Последна редакция: 09/21/06.