Informatica Telematica Management

                                
Контакти За ITM-Русе For ITM-Rousse Fόr ITM-Ruse
                                           

                                                             

Начало
НОВИНИ
ЕДИННИ СИСТЕМИ
УСЛУГИ
КЛИЕНТИ
Ресурси
Документация
Въпроси и отговори
Кариера
Референции
Структура на ITM
Карта на сайта

 
   
Статистика

Споразумение

Обратна връзка
   

 

Единни системи на ITM-Русе

            Бурното развитие на информационните технологии през последните 10 години, създаде редица възможности за оформяне на браншовата физиономия на множество фирми и специалисти у нас. Болшинството “доставчици” на хардуер сравнително бързо запълниха всички пазарни ниши с разнообразна изчислителна и комуникационна техника, достигайки в техническите си решения високи стандарти.Софтуерната “индустрия” обаче, се развива с темповете на развитието на новите стопански отношения, с трудностите на законодателния и административен преход, в условията на липса на  достатъчно ясни критерии и стандарти за качество и ефективност на софтуерните продукти. Нивото на образованието на младите специалисти тъпче на едно място, въпреки все по-ясните заявки от страна на бранша за висококвалифицирани специалисти.Не на последно място е и недостатъчната управленска култура и квалификация на ръководителите от всички нива  в държавната, териториалната и стопански администрации.В тези условия пазарът на софтуерни продукти и услуги предлага много на  брой почти еднообразни решения, някои с ниво на структура, организация и технология от началото на 90-те години .”Развитието” често се заключава в механично добавяне на нови  функции, разработване на “свързани” модули в т.ч. и между разработки на различни фирми, промяна в операционна система или промяна в наименованието  и описанието на продуктите. Масова практика стана механичен сбор от продукти да се наричат системи.Може би действително е време за едно изчистване на термините и класификационните изисквания към софтуера, защото съвсем неестествено може да се намерят един до друг в някой софтуерен каталог или реклама продукти от $ 9 до $ 49 и такива, струващи $ 40 000.

Без да си приписваме “законодателната инициатива” или водеща роля в създаването на съответна терминология  (за каквато имат претенции други фирми) искаме да опишем основните моменти на вече успешно реализирана фирмена философия и технология в областта на т. нар. интегрирани решения в създаването на фамилия единни системи.

            Още от регистрирането си през 1990 година  фирмата насочи основната си дейност не към отделни счетоводни продукти, както беше модерно по онова време, а към изграждане на цялостни автоматизирани решения.База за това беше дългогодишния опит на сътрудниците на фирмата по изграждане на системи в производствени и административни структури, обслужващи звена и др.Искахме да създадем качествено нови  продукти за стартиращата пазарна икономика, независимо и въпреки трудностите, свързани с динамиката на нормативната база, нуждата от преструктуриране на управленските процеси в предприятията, държавната и местни администрации, недостатъчната компютърна техника, недостатъчната популярност на локалните мрежи и др.Сега фирма ИТМ има утвърдена философия за интегрираните си решения, работещи “изпитани” технологии и натрупан опит при изграждане на цялостни автоматизирани системи за управление и информация.В момента фирмата разпространява няколко свои единни автоматизирани системи (ЕАС) и има възможност бързо и ефективно да разработи и други подобни системи.

"е-БОЛНИЦА - XXI"

Автоматизиране на управленските и  стопански дейности в болничните заведения.

"е-ОБЩИНА - XXI"

Управление на община и центрове за “Административно обслужване и информация”

"е-ТЕМИДА - XXI"

Цялостно управление на дейността в съдилищата;

 "е-ФИРМА - XXI"

Фамилия системи за управление на производствени и търговски фирми и дружества;

 

1.     Основните елементи  от философията на изграждане на тези системи са следните :

1.1.Те обхващат в едно цяло всички дейности свързани с реалното функциониране на един обект, не като механичен сбор от  компютърни програмни модули, а като средство за организиране на системата за управление; обхваща основните функции, дейности, процедури и операции в системите на управление.Освен това архитектурата и функционалната структура  са изградени на системно ниво.Тези неща определят нашите разработки като системи и то системи от управленско-информационен тип, а не от информационно-контролен тип.Системите представляват компютърен модел на организационната и функционална структура на обекта в естествената му йерархия и подчиненост  с необходимите функционални информационни връзки, функционални задължения и длъжностни характеристики, определените функционални и контролни функции, подготовка за вземане на оптимални решения.Системата организира и отразява технологията на управление на обекта.Определението на системите като единни не е заради дистанциране от недотам чистото  понятие “интегрирани системи”, а защото тяхната архитектура, функционална структура и функциониране са реализирани в единство.

1.2.            Системите са единни; осъществяването на горните функции на системата става на базата на принципа на единственост и единство. Той е изразен при :

bullet

Описание на обекта и неговите елементи ;

bullet

Изграждане и поддържане на ядро, обслужващо цялата система ;

bullet

Изграждане и поддържане на единна база от данни със съвременна система за управление на база от данни от релационно йерархичен тип ;

bullet

Единен потребителски интерфейс, независимо от програмните средства и програмни специалисти, реализирали изпълнимите модули;

bullet

Единство в управленския процес, изчистен от дублиращи функции, информационни, документални и др., смущения в системата за управление ;

bullet

Единство в средствата за администриране на системата и базата от данни, за защита от неправомерен достъп и унищожаване ;

bullet

За адаптиране и настройване към различни изисквания и нужди.

1.3.           Функциониране в реално време; системите функционират и осигуряват реалния ход на управленския процес ;

bullet

Регистрирането на “първичната” информация се извършва на място и непосредствено при възникването й ;

bullet

“Вторичната” обработка на първичната информация се извършва веднага по цялата верига на обещаване и анализ; влиянието на първичната информация е отразена веднага и е на разположение на всички нива на управление ;

1.4.           Системите са проектирани и програмирани на обектен принцип при запазване на всички негови характеристики и предимства ;

bullet

Всички елементи и характеристики на обекта се описват съобразно йерархията или функционалната принадлежност към съответна група (обекти) ;

bullet

Програмната реализация е чрез обектно ориентиране програмни средства ;

bullet

Всички обекти и елементи в системата автоматично се кодират в зависимост от обектовата си принадлежност; естествено възможно е кодиране по потребителски кодове и шифри и търсене по тях ;

1.5.            Системите са изцяло документални ;

bullet

 Всички първични (в т.ч. и счетоводни документи) се създават в системата; ръчно не се създава нито един документ ! Това създава удобство, отговорност за коректност на документите, ефективен контрол по всички точки от документооборота ;

bullet

Всички първични документи  са по съдържание, разположение на реквизитите, начин на създаване и изисквания според Албума на документите на Министерството на финансите, Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти, банкови стандарти и др.Първичната конструктивна и технологична документация е на база на БДС, отраслови и други изисквания ;

bullet

Всички “външни” документи са въвеждат изцяло , а не само като счетоводни записвания и се отразяват автоматично на съответните места ;

bullet

Документите  се поддържат непрекъснато в активно състояние (в реалната БД) (независимо от възможностите за архивиране) ; даващи възможност за справки и анализи за произволни периоди от време ;

bullet

Организацията на документооборота и неговия контрол се извършва според изискванията на клиента; логическата и “технологична” обработка е заложена според законовите и нормативни разпоредби ;

bullet

От създадените и въведени “външни” първични документи автоматично се създават и всички изходни резултати и документи, връзки с други документи и т.н. ;

bullet

Системите са динамично разпределяеми :

bullet

Системите са независими от броя на крайните потребители, броя на работните места ;

bullet

Независими по отношение на съдържанието на  функциите и дейностите и организацията им на всяко работно място, по всяко време администраторът на системата може да редактира личните менюта по структура, съдържание и наредба, да преразпредели дейности между потребители; да контролира дублиране на функции и дейности.

1.7.Лесна усвояемост на системите от крайните потребители:

bullet

На всяко работно място дейностите извършвани със системата могат да бъдат усвоени в тридневен срок ;

bullet

Човешкият и интелигентен интерфейс, реалните образци на документите, стриктното спазване на законовите разпоредби и изисквания, дават възможност на крайните потребители изключително бързо да усвоят системата без да е необходима подробна (постъпкова) документация и упътване, дори съществуващата помощна информация рядко се налага да бъде използувана.

bullet

При непосредствена работа със системата не се налага използуването на никакви “помощни” средства, като разпечатки на номенклатури, търсене и запомняне на кодове и шифри, разпечатки за сравняване (“засичане”) на резултати и др. подобни ;

bullet

Крайните потребители имат “изход” от всяка ситуация; дори съобщенията за грешки от операционната система или базата от данни са предоставени в явен вид (на български) език или са преведени кодовите таблици за грешки ;

bullet

Горните качества, съчетани с една добра визуална естетика и интерактивен модел на всяко работно място правят системите привлекателни за крайните потребители ;

bullet

Системите в никакъв случай не изискват повече усилилия от ръчната работа или евентуално използуваните други програмни продукти (синдрома-“първият продукт”-“най-добър” продукт)

1.8.           “Единство” и “разграничаване” на управленската и финансово счетоводна информация ;

bullet

Възстановява се достойното и традиционно място, роля и функции на финансово-счетоводните отдели; в голямата си част програмните продукти и системи, които масово се използуват, превърнаха ФС-отделите в операторски бюра за въвеждане на ръчно написани вътрешни  документи за сметка на контролните и анализатор ски функции.Естествено има и не малко случаи, когато  ФС-отделите си създават криворазбрана “тежест” като единствени, които обработват управленската информация.За този уклон допринесоха и редица публикации по организация на ФС-отчетност в които доста категорично се твърди, че ФС-информацията е информационната система на фирмата ;

bullet

Повечето от първични счетоводни документи се създават извън ФС-отделите (складове, аптеки, каси, фактурни бюра, производствени отчетни звена, магазини и др.отдалечени звена) и основната дейност във ФС-отделите възвръща класическите си функции ;
bullet

Контрол на документите и документооборота ;

bullet

(Контриране) и контрол на  (автоматичните) счетоводни операции – оперативни, приключващи, разпределяеми и др.

bullet

Контрол на създадените документи (дори без голямата част от аналитичните признаци на аналитичните сметки, което се извършва също автоматично) ;

bullet

Контрол на коректното  контриране и връзки между балансовите сметки и резултати ;

bullet

Контрол на материалноотговорните, подотчетни лица и др.

bullet

Финансови анализи на резултатите и състоянието на обекта.

bullet

Такава философия на системите дава възможност ФС-отчетност да се извършва в реално време и с възможностите за финансов анализ непосредствено да се подпомагат процесите на вземане на решения, а не само като задължителна отчетност за минал период, за своевременно изготвяне на периодични отчети (към ДДС, НОИ, висшестоящи органи, а напоследък и към Министерството на здравеопазването и Здравно осигурителната каса !)

1.9.           Системите  представляват единна програмно-техническа и информационна среда

bullet

Във всяка система могат да се инсталират продукти, доставени от други разработчици, като нормативно-правни системи, специализирани медицински модули за архивиране на графична информация, медицинска диагностика, анатомични атласи и да бъдат активирани в текущото меню ;

1.10. Системите са независими от мрежовата операционна система и вида SERVER. Успешно  функционират в Novell NetWare, Windows NT, Windows’2000 и др.;

1.11.        Системите са изградени на принципа на достатъчния ресурс ;

bullet

Все още компютърната техника е крайно недостатъчна за реалното функциониране на системите, най-добре е на всяко работно място или група работни места, където се регистрира голям обем данни или се използуват резултати да има компютърна система (в складове, цехове, каси, фактурни бюра, ръководители, ФС-отдели, аптеки, регистратури или приемни звена в болниците, болнични и други отделения, звена за лечебни процедури, консултативно-диагностични кабинети, деловодства, обслужващи и функционални звена и много други.)

Ето защо проектирането и програмирането на системи е съобразено с минимални нужди от “мощност” и капацитет на компютърните системи с оглед да се използуват съществуващи или употребявани, или с минимална конфигурация и характеристики.Така например за успешното функциониране в периферните звена-складове, каси, аптеки, и др. са достатъчни компютърни системи без FDD и HDD!. За други работни места също не се изисква HDD (освен ако няма нужда от “външни” приложения).От тази гледна точка крайно неоправдано изглеждат разходите за компютърни системи в редица държавни и местни структури, които доставиха не съответстващи за нуждите системи или те остаряха, докато се разработи необходимия софтуер (прекрасен пример е Националната Здравно осигурителна Каса).

2.     Елементи на архитектурата на системите

2.1.            Системите са CLIENT-SERVER архитектура; често се злоупотребява с това понятие и продукти нямащи нищо общо със съдържанието на този термин си го присвояват ;

2.2       Системите са “декомпозирани” по специфичен за фирмените ни разработки начин :

bullet

Ядро на системата, което е еднакво за всички системи и съдържа :
bullet

Организационната и функционална структура на обекта ;

bullet

Генератор на менюта ;

bullet

Поддържане на каталог на изпълними модули ;

bullet

Система за достъп и защита ;

bullet

Система за администриране, архивиране и възстановяване ;

bullet

База от данни с генератори на номенклатури, администриране на базата данни ;

bullet

Обвивка-първи слой съдържащ едни и същи изпълними модули, извършващи дейности по строго регламентирани от законови, нормативни и други изисквания, като например ФС-отчети, баланси ведомости, книги, документи и др.

bullet

Обвивка-втори слой-съдържащ модифицирани изпълними модули в зависимост от отраслова и друга структура на обекта или съвършено нови за дадения обект модули.

        Тази декомпозиция обуславя изключително голяма адаптивност и гъвкавост на системите за настройване за различни потребители, дори за създаване на нови системи.В крайна сметка всеки потребител на системата получава “индивидуална” за неговите нужди и условия система.

2.2            Елементи от технологичните решения в системите.

3.1.           Системите са  “независими” от промени в структурата и съдържанието на основни отчетни документи, като баланси, отчети (за приходите и разходите, паричен поток, собствен капитал), статистики (за произведената, продадената продукция, движение на стоково-материалните ценности) и др.

3.2.           “Извън” изпълнимите модули се настройват и всички параметри (проценти за данъци и осигуровки), таблици (удръжки за данъци и др.) и при нормативна промяна се актуализират на място от администратора на системата .

3.3.           “Извън” изпълнимите модули се зареждат схемите за автоматично осчетоводяване, за разпределение на разходите, за приключвателни операции, за отнасяне на разходите на спомагателни и управленски звена, разходи за бъдещи периоди и др.

3.4.           Настройване на изпълними модули за работа в различни режими, достъп до тях от едноименна информация от базата данни ;

3.5.           Настройване на изпълними модули от крайните потребители на генератори на отчети, генератори на списъци и статистики по отношение на  :

bullet

Времеви обхват: всички справки, отчети и анализи могат да се получат за избран от потребителя интервал от време ;

bullet

Предметен обхват-звено, вид ресурс, доставчик, клиент, плащане    и др.

bullet

Качествен обхват-за обекти със зададено множество характеристики (за списъци и статистики, вид на изходния резултат) ;

bullet

наредба на резултатите според параметър (тип сортировка) , “Йерархична последователност” (например по доставчик/материал или обратно, разход на лекарства-по произволна последователност-звено, лекарство, пациент и др.)

3.6.      Документите се обработват в естествената им последователност на реквизитите с непосредствен контрол на всяко поле “на място”; недопускане продължаване на работата по документа ако реквизитът е задължителен, или е непопълнен или стойността е некоректна ;

3.7.           В системата се въвеждат само “коректни” документи (минали през всички контроли); (не е допустимо запазване на части от документи);

3.8.           Контролът за достъп до системата се осъществява :

bullet

На мрежово ниво ;

bullet

Със собствена парола (и до “собствен” компютър) ;

bullet

Чрез собствено меню ;

bullet

Чрез разрешен достъп до изпълним модул (например касовите дейности);

bullet

Чрез разрешен достъп до обект (например пациентите) само от отделението , в което е назначен лекар или мед.сестра, каса на определен касиер;

bullet

Чрез достъп до информация на база на управленска йерархия (достъп до всички подчинени - пряко и косвено) звена ;

bullet

Чрез разрешен достъп за определено календарно време .

3.9.           Възможности за експорт и импорт на данни ;

bullet

Експорт на данни към офис приложения, към данъчна администрация, НОИ, РЗОК и др.

bullet

Импортът на данни е осигурен във връзка не толкова с други продукти.При внедряване на ЕАС в обект където не се налага преструктуриране на номенклатури и данни може да се извърши изпортването им към структурата на БД от системата с риск да се “пренесат” недостатъците и грешките в тези данни.

3.10.       INTERNET-INTRANET-базирани приложения ;

bullet

За нуждите  на отдалечена комуникация със звена, магазини, складове и др.

3.11.          Връзки с “периферни устройства” – касови апарати, медицинска апаратура и др.

 

Развитие на единните системи

bullet

Всички системи са в непрекъснато развитие; освен текущата поддържа с актуалната законова и нормативна информация се извършва :

bullet

Допълване с нови дейности, възникващи в процеса на внедряването за някой обект, които биха били необходими и за други обекти ;

bullet

Технологично усъвършенстване на потребителския интерфейс, повишаване най-вече на интелигентността, контрола, автоматичните операции ;

bullet

Развитие на системата от дейности за автоматичен контрол при критични ситуации (достигане на критични стойности, срокове и др.) ;

bullet

Промени в програмните средства за реализиране на някои функции и дейности ;

bullet

Възможна е цялостна “преработка” на системата  за желана от клиента платформа; система за управление на базата данни, специални изисквания за сървъри и др.

“UPGRADE” към  ЕАС

            Много от фирмите и дружествата натрупаха достатъчен опит с внедряването на различни отделни програмни продукти, някои от които в рамките на предмета (обхвата), които обслужват са на необходимото ниво  като автоматизиране на обработката на информация.Но наличието на 3-5 такива продукта, които автоматизират повечето дейности съвсем не означава, че “процесът на компютъризация е вече приключил”.Напротив на база на опита с най-вече “пакетното” обработване на информация е необходимо да се премине към ново ниво-изграждане на система за управление и информация.При осъзнаване на необходимостта от това, естествен е въпроса за пътищата за преминаване от едно към друго ниво на компютъризация.Много често се задават въпроси-как да запазим някои от програмните продукти ? и какво че правим с другите продукти извън употреба.

            Фирмата ни има значителен опит в подобен “Upgrade” на програмни продукти и технологията ни за това е :

bullet

Пълна замяна на всички функционални продукти без изключение, независимо, че част от обслужващия персонал е свикнал вече с тях; естествено продукти с информационно-правен характер, специализирани продукти за решаване на частни задачи и технологии трябва да намерят своето място в единната система ;

bullet

Паралелно-последователна етапност на замяна и внедряване по естествения път на възникване, обработване и обобщаване на информацията ;

bullet

Минимален срок за внедряване на системата, без продължителни “контролни” етапи на персонална работа ;

        При внедряване на наша система, заменяща няколко програмни продукта, фирмата ни осигурява :

bullet

Преференциална цена на системата ;

bullet

Евентуално, безплатен импорт на номенклатури и данни от съществуващите информационни бази .

 

 Най-често възникващи проблеми при изграждането на системите

1.      Системата функционира в реално време, което изисква строга дисциплина по отношение на документите и документооборота, синхронизация и точна последователност на извършването на дейностите по регистриране на събитията и обработване на документите.Нарушаването на предписанията по горните въпроси може да доведе до информационна дисхармония и компрометиране на резултатите ;

2.      Системата е разработена на основание на последните  законови и нормативни изисквания, на богат опит по автоматизиране на информационни и управленски дейности, на най-нови компютърни, комуникационни и управленски технологии и браншови решения.Често упоритите опити, обикновено на дългогодишни служители и специалисти, да запазят традиционните, но вече съществено остарели методи на организация, обработване на информация и др. създават “смущения” в системата; същото се отнася до специалисти по компютърна техника и технологии, които искат “на всяка цена” да запазят това, което са направили, без да мислят за разумна приемственост.

3.      Предназначението на системата е да осигури постигане на крайни цели по цялото “дърво на целите”, а не само за “улеснение” на крайните потребители от най-ниските нива на регистриране и първично обработване на информацията.Недостатъчната нагласа и обучение на някои ръководители за работа в една динамична управленска и информационна среда, може да доведе до занижен контрол и неефективно използуване на богатите възможност на системата.

4.      В системата работата на финансово-счетоводните звена може да се организира както с оглед на добрата счетоводна практика, така и в условията на модерен финансово-счетоводен мениджмънт на дейността, без сляпо придържане към съществуващата организация и счетоводна практика.Системата е облагодействала тези звена с една действително модерна технология, която е изчистила максимално рутинните дейности и дава възможност за насочване на усилията към завишаване на контрола и анализ на стопанските и финансови резултати.За съжаление използуваните през последните 10 години специализирани счетоводни програмни продукти превърнаха много счетоводни звена в операторски бюра за въвеждане в компютри на всички първични счетоводни документи, в пакетно и многократно записване, въвеждане и обработване на едни и същи данни и т.н.

Традиционните журнално-ордерни и мемориално-ордерни системи вече не са модерна счетоводна практика и опитите да се запазят създават често проблеми още в процеса на организацията и настройване на системата.

5.      Управлението на производството в системата се осъществява в реално време и не осигуряването на своевременното му отчитане затруднява всички звена по технологичната и управленска верига.

6.        Планирането и анализа на производството и резултатите са организирани на нормативен принцип.Непосредственото отразяване на измененията в съответната конструктивна, технологична и друга нормативна информация води до изкривяване на резултатите, получени от системата.

7.      Системата е “жив” организъм.Тя трябва да реагира адекватно на всички ситуации, които реалния живот предлага.Ето защо жизнения цикъл на системата не трябва да се разбира като “доставка-внедряване-експлоатация”, а е необходимо непрекъснатото развитие в организационно, техническо, програмно развитие, липсата на което твърде бързо може да бъде почувствано.

 

Начало | НОВИНИ | ЕДИННИ СИСТЕМИ | УСЛУГИ | КЛИЕНТИ | Ресурси | Документация | Въпроси и отговори | Кариера | Референции | Структура на ITM | Карта на сайта

Copyright © 1990-2006  ITM-Русе  All rights reserved.
Последна редакция: 09/21/06.