Informatica Telematica Management

                                
Контакти За ITM-Русе For ITM-Rousse Für ITM-Ruse
                                           

                                                             

Начало
Напред
НОВИНИ
ЕДИННИ СИСТЕМИ
УСЛУГИ
КЛИЕНТИ
Ресурси
Въпроси и отговори
Кариера
Референции
Структура на ITM
Карта на сайта

 
   
Статистика

Споразумение

Обратна връзка
   

           

Общи указания за създаване на първични документи в системата

            Системата е изцяло документална, т.е. автоматизирано се създават абсолютно всички първични документи в т.ч. и всички първични счетоводни документи.

            По изключение, при невъзможност да се организира компютърно създаване на документ, същият може да бъде създаден ръчно, но впоследствие да бъде вкаран в системата.

            Общите изисквания за създаване на документите са на основание на законовите и нормативни разпоредби на, специално-първичните счетоводни документи, според Албум на първичните счетоводни документи на министерството на финансите (МФ).

            Списъкът на първичните документи се утвърждава, заедно с движението  на документите (документооборота).

Първичните счетоводни документи се създават :

bullet

В мястото и момента на възникването на информацията ;

bullet

С входен екран графично и динамично оформен, според съответния стандартизиран документ или максимално близо до него ;

bullet

Попълването на реквизитите се извършва последователно отгоре-надолу и отляво-надясно, при допускане на грешки-с обратно движение по реквизитите за коригиране на сгрешения реквизит ; ако някой реквизит е задължителен, не се допуска движение към следващ реквизит, до попълването на задължителния ; възможно е пропускане на незадължителните реквизити с TAB ; движение към таблична част на документа с TAB ; обратно SHIFT-TAB.

bullet

На всички вътрешни първични документи се дава автоматично пореден номер ; поредността на номерацията се дава автоматично с No.1 в началото на календарната година, с изключение на документите с непрекъснат номер (напр.фактури).

            В зависимост от вида на документа, номерацията може да бъде свързана с обекта (напр.по складове, по каси и др.).При нужда от създаване на документа извън системата (за отдалечени магазини се отделя диапазон от номера за всеки такъв обект).

bullet

Датата на съставяне на документа автоматично се приема от датата на работната станция; при необходимост от друга дата–редактира се намясто датата или се променя датата на работната станция със съответната функция ;

bullet

Данните (реквизитите), според начина на попълването им биват няколко вида :
bullet

За въвеждане от клавиатура-цифрови или текстови, които се набират непосредствено от клавиатурата ;

bullet

За избор от списък (номенклатура) или извадка (колекция) ;

bullet

За избор чрез шифър (код) известен на потребителя (напр.балансови сметки) ;

bullet

Смесено-или чрез шифър или чрез списък ;

bullet

Когато е необходимо да се избират няколко обекта от списъка се извършва чрез “маркиране” (чрез “Ö” с клавиш  “SPACE”) ;

bulletЗадължителните реквизити обикновено са от тип “номенклатурен” или число с определена стойност ; ако поле от “номенклатурен” тип е незадължително, то може да се пропусне чрез “®” от предходното поле ;
bullet Съществуват “взаимно свързани” реквизити (с определени релации между тях), които изискват задължително попълване на свързания реквизит или определена стойност или задължително попълване в зависимост  от вида документ ;
bulletВ документи с таблични части преход към таблицата може да се извърши едва след коректно въвеждане на реквизитите в заглавната част (шапка) на документа.Движението по няколко таблици се извършва “кръгообразно” с TAB или SHIFT+TAB ;
bulletПри съставяне на някои документи има и специфични указания, които са посочени при съответния документ ;
bulletВсички части и реквизити на документите могат да бъдат редактирани (поправяни) в процеса на съставянето им, преди запазването в системата.Допуснатите грешки от некоректно съдържание на реквизитите се сигнализират или със съответното съобщение или със “стопиране” на курсора в полето, до въвеждане на коректна стойност.
bulletСлед коректното съставяне на документа се активира клавиш F2 за запазване (запис) на документа.
bulletПри запазване на първични счетоводни документи се извежда съобщение за невъзможност за редактиране (поправяне) на документа .
bullet Естествено сгрешени първични документи се “коригират” според ЗС :
bullet

Чрез сторниране (в системата “операция 2” с клавиш “SPACE”) на целия документ, или на части от него (обикновено в табличнта част).В някои документи има допълнителни указания за начина на сторниране.Обикновено се създава документ с нов номер (нов документ) ; сгрешени касови документи не се сторнират, а се създава “противоположния документ” (за сгрешен приходен касов ордер се създава разходен ордер и обратното) ; Сгрешена фактура  (след отпечатването и) не се сторнира, а се анулира (указан е клавиш за анулиране).Според приетите правила за документите може, сторнирания документ да се “комплектова” със сгрешения документ ;

bullet

Първичните счетоводни документи се контират САМО на отпечатания документ, без използуване на допълнителни мемориални ордери или други подобни, след което се архивират по съответния ред.Желателно е освен за графологични справки, експертизи и ревизии, документите да не се използуват, а само компютърния им еквивалент ;

bullet

Препоръчително е при организацията на архивиране на документите да се спазва предметен принцип и наредба по възходящ номер на документите (например платени фактури  да не се архивират в отделна “папка”, а да са в общия ред на изходящите фактури по пореден No., независимо за каква продажба или услуга са издадени) ;

bullet

За нуждите на материалната отчетност - (ИЗДЕЛИЯ, СМЦ, СТОКИ) не е необходимо поддържането на картотеки на наличностите и движението на материалните ценности ; достатъчно е поддържането на екземпляр от първичните документи (по видове) и доставно-складови ведомости, инвентаризационни описи, справки за движението на документите и наличностите ;

bullet

При необходимост датата на създаване на документа може да се редактира ; иначе се използува текущата дата на компютъра .

Общи указания за работа с входящи (“външни”) документи :

bullet

Всички външни документи, издадени от контрагенти (доставчици, банки, митници и др.) се регистрират в системата веднага след получаването им ;

bullet

Подобни са препоръките за архивиране на тези документи ;

bullet

Обикновено повечето външни документи са счетоводни и постъпват във ФС-отделите.Ето защо е целесъобразно при въвеждането в системата да се извърши и осчетоводяване.Възможно е и разделеното обработване , в зависимост от организацията на работата на ФС дейности.

bullet

Външните документи след въвеждането им не е необходимо да се разпечатват, освен ако на база на тези документи, не се създава вътрешен документ (например фактури за доставки на СМЦ-предизвикват създаване на Складова разписка за СМЦ, която трябва да се разпечата) ;

bullet

При необходимост датата на получаване  (регистриране на документа може да се редактира ; иначе се използува текучата дата на компютъра ;

bullet

Външните документи се номерират АВТОМАТИЧНО и ПОСЛЕДОВАТЕЛНО в системата ; търсенето на документа се извършва по този номер и дата на документа, а не по истинския номер.Затова е необходимо след въвеждане на външния документ и даване на системен номер, същият да бъде записан върху оригиналния документ за евентуални справки.

bullet

Външните документи за услуги (ел.енергия, пара, вода и други) могат автоматично да бъдат осчетоводени по звената, ползуващи тези услуги на база на предварително създадени схеми за разпределение на всеки вид услуга (в зависимост от инсталирани мощности, проценти на разпределение и др.)

bullet

Архивирането се извършва по хронология или по контрагенти без да се отделят документите, по които предстоят плащания, тъй като в системата, има всички възможни плащания и справки по плащанията, фактурите по които има плащания (в т.ч. остатъци за плащане.)

обратно

Начало | НОВИНИ | ЕДИННИ СИСТЕМИ | УСЛУГИ | КЛИЕНТИ | Ресурси | Документация | Въпроси и отговори | Кариера | Референции | Структура на ITM | Карта на сайта

Copyright © 1990-2006  ITM-Русе  All rights reserved.
Последна редакция: 09/21/06.