Informatica Telematica Management

                                
Контакти За ITM-Русе For ITM-Rousse Für ITM-Ruse
                                           

                                                             

Начало
Напред
НОВИНИ
ЕДИННИ СИСТЕМИ
УСЛУГИ
КЛИЕНТИ
Ресурси
Въпроси и отговори
Кариера
Референции
Структура на ITM
Карта на сайта

 
   
Статистика

Споразумение

Обратна връзка
   

 

Работа с номенклатури (списъци)

           Номенклатурите в системата са йерархични списъци, съдържащи еднократно описание на еднородни обекти  (лица, материали, лекарствени средства, машини и апарати и др.) и техните признаци (атрибути), за които се създава, съхранява и обработва информация.

            За поддържане на номенклатурите е разработен специализиран “генератор”, чиито характеристики включват :

  1. Еднократно описание на едни и същи обекти в цялата система и единствено поддържане ;
  2. Йерархичната (дървовидна) структура позволява описанието на сложно структурирани обекти, независимо от броя на нивата на декомпозиция и броя на елементите във всяко ниво, в т.ч. несиметрични структури ;
  3. Автоматично кодиране в йерархията, само на две нива-собствен код и “предшественик” (родител), което запазва уникалния характер на системния код, независимо от груповата принадлежност (което прави преместване на обектите в групите безполезно);
  4. Системният код не се използува в системата като идентификатор за търсене от крайният потребител; при нужда-като допълнителен атрибут, може да се поддържат неограничен брой “потребителски шифри” за различно класифициране и търсене, според нуждите от различни статистически отчети ;
  5. Обектно описание на признаците (атрибутите), което включва описание на атрибути на всяко ниво, важащи за всички подчинени нива, заедно с описание на “собствени” за всеки обект атрибути ;
  6. Възможна е произволна наредба т.нар.”влагане” на номенклатури (индексни вериги) т.е.използуване на номенклатура, като атрибут в друга номенклатура, без ограничения за “дълбочина” на влагането ;
  7. Възможна е произволна наредба на обектите в списъците (по азбучен ред, по степен на използуване, по системен код) ;
  8. Търсенето на обекти са извършва по някои от следните начини :
bullet

Списък (прозорци), последователно разлистван по йерархичните нива или последователно движение в прозореца (скролиране);

bullet

Чрез потребителски шифър и списък ;

bullet

Чрез начален стринг (символи) (например няколко начални букви) ;

bullet

Чрез произволен стринг от наименованието ;

bullet

Чрез код, позиция (номер в списъка) и др.

9.     За специални нужди, при обекти с дълги (и повторяеми части) наименования е възможно йерархично описание на наименованието (с копиране на повтарящите се части) ;

10.  Позициониране в желания обект от списък (прозорец) с клавиатура и/или мишка ;

11.   Централизирано (само от администратора) на системата или локално (от краен потребител) поддържане на номенклатурите ; локалният способ за поддържане се извършва в “хода” на приложните програми ;

12.  Част от атрибутите могат да бъдат от тип “логически” (ДА/НЕ) с, което се улеснява идентифицирането и класифицирането на един и същи обект едновременно към няколко групи.

13.  Някои от номенклатурите с национален или общосистемен  характер са защитени от неправомерно редактиране ;

14.  Възможни са различни начини за разпечатване на номенклатурите-в списъчен вид (със зададени атрибути), графично-йерархичен вид и др.

15.  Всички аналитични признаци на балансовите сметки са номенклатури; в зависимост от изискванията на аналитична счетоводна отчетност се създават различни номенклатури и “партиди” към съответна балансова сметка ;

16.  Системите се разпространяват със “заредени”  основни номенклатури; останалите се структурират и попълват при инсталирането и настройването на системите .

        Създаването на нова номенклатура се извършва в следната последователност :

bullet

Обявява се системно име на номенклатурата (с латински букви) ;

bullet

Обявява се наименованието на номенклатурата (на кирилица) ;

bullet

Обявява се максималния брой на нивата ;

bullet

Обявява се вида и наименованието на признаците (атрибутите) ;
bullet

Тип “цяло число” ;

bullet

Тип “дробно число” (с плаваща запетая) ;

bullet

Тип “номенклатурно” (за вложени номенклатури)-със системно име на вложената номенклатура ;

bullet

 Тип “текст” (буквено-цифров “стринг”) и др.

bullet

Обявяване на размерността (брой знаци) на атрибутите, в зависимост от типа им ;

bullet

Генериране на номенклатурата ;

bullet

Попълване на номенклатурата с реалните наименования на обектите и стойности на атрибутите.

обратно

Начало | НОВИНИ | ЕДИННИ СИСТЕМИ | УСЛУГИ | КЛИЕНТИ | Ресурси | Документация | Въпроси и отговори | Кариера | Референции | Структура на ITM | Карта на сайта

Copyright Š 1990-2006  ITM-Русе  All rights reserved.
Последна редакция: 09/21/06.