Informatica Telematica Management

                                
Контакти За ITM-Русе For ITM-Rousse Für ITM-Ruse
                                           

                                                             

Начало
Напред
НОВИНИ
ЕДИННИ СИСТЕМИ
УСЛУГИ
КЛИЕНТИ
Ресурси
Документация
Въпроси и отговори
Кариера
Референции
Структура на ITM
Карта на сайта

 
   
Статистика

Споразумение

Обратна връзка
   

       

ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА

        Заведенията за болнична помощ се справят с най-сериозните лечебно-диагностични проблеми и включват най-голям дял от разходите в здравеопазването ; освен това те заемат основно място в медицинското образование и развитието на технологиите, като разполагат с големи материални и човешки ресурси .

         Провеждането на здравната реформа в тези звена поставя пред управленските и клиничните им екипи сериозни задачи от организационен, информационен у управленски характер, в условията на недостиг на финанси, технико-технологични и човешки ресурси.С нарастваща острота пред управлението на днешната българска болница изпъква едно ново “измерение” на болничната функция-осигуряване на нейното съществуване и развитие.

        От няколко години фирма ITM (Informatica Telematica Management) – Русе успешно разпространява своята "е-БОЛНИЦА-XXI", като един цялостен модел за здравен мениджмънт на заведенията за болнична помощ през XXI век. Известна е фамилията такива единни системи като  "e-ФИРМА-XXI”,  "e-ТЕМИДА-XXI”,  "e-ОБЩИНА-XXI" и др., които са утвърдили фирмата като водеща у нас в приложение на съвременни интегрирани технологии в управлението.

        При създаване на системата е използуван близа 40 годишен опит при автоматизиране на управленски дейности , в т.ч. и в сферата на здравеопазването.Проучени са здравни системи и базите им данни на редица европейски страни, за осигуряване на бъдеща съвместимост и сравняемост с показателите на тези системи.Разработена е в сътрудничество със специалисти, запознати със съвременните диагностични и терапевтични практики.

        "е-БОЛНИЦА-XXI" не е болнична информационна система, а много повече-система за управление на болнично заведение.В нея са съчетани модерни методи и средства за управление в условията на много специфичния характер на “болничното производство”.Ето защо системата представлява система за здравен мениджмънт в пълния обхват на това понятие.Системата е първата ERP система в сферата на здравеопазването, в която са съчетани възможностите на ERP системите за управление на бизнеса и особеностите на мениджмънта на болничните заведения.Тя обхваща цялостен управленски процес в болнично заведение в реално време-ръководителите на болницата и клиничните звена могат по всяко време да имат информация за състоянието на всички показатели, технология и варианти за вземане на решения.Приложена е модерна архитектура и технологии за управление информация и комуникации.В системата са организирани в единно цяло трите главни аспекта на здравния мениджмънт на болниците :

bullet

клиничното управление (до ниво процесно-ориентирано управление) ;

bullet

 икономико-финансово управление (на човешките, материални и финансови ресурси) ;

bullet управление на качеството на болничния продукт.

        Освен това е осигурена комуникация с външната среда  с МЗ, НЗОК, Община и др.Всеки един от тези аспекти е доведен до най-детайлно ниво-от създаване на първични документи до сложни и обхватни анализи на дейността, разходите, качеството.

        Системата успешно се внедрява в болничните заведения, независимо от формата на собственост и финансиране на дейността им.

        "е-БОЛНИЦА-XXI" е едновременно философия, организация и технология за управление на болнично заведение и е:

bullet

Единствена у нас за съвременно управление на болнично заведение ;

bullet

С изцяло затворен цикъл на клиничното управление-с обратна връзка със звената за доболнична помощ и за следболнично лечение и рехабилитация ;

bullet

Функционира в реално време на протичане на лечебно-диагностичните процеси, финансово-икономически и управленски дейности и комуникации с външната среда ;

bullet

Съчетава планирането на дейността, разпределението на ресурсите с ефективен контрол на разходите и качеството на болничните услуги-на всички нива-от отделния диагностичен и лечебен процес-отделния физически и статистически пациент-отделно заболяване (МКБ), групи заболявания (КП), болничен екип и болнично отделение, до болницата като цяло  с факторни и сравнителни анализи, до всеки от участниците в производството на болничния продукт и неговата отговорност за качеството му ;

bullet

Поддържа детайлно здравно досие за болнично лечение на всеки пациент от първото му посещение  в болницата и калкулира реалните разходи за лечение  (сметка за престоя), предоставя досието на звената за доболнична помощ насочили пациента непосредствено в процеса на лечение и след него ;

bullet

Изцяло бездокументална- с електронни документи, оптимизира броя и вида на документите и документооборота ; “на място” (в регистратура, приемни отделения и кабинети, болнични отделения, аптека, складове, кухня, каса, параклинични звена и др.) всички документи (първични, вторични, хронологични) ; намалява се документалната работа на медицинските кадри, като премахва дублирането на информацията и автоматизира всички справки, отчети, статистики и др.Съхранява неограничено време всички документи, които могат да се използуват непосредствено;

bullet

Изградена стриктно на база на действащите законови и нормативни документи и изисквания ; използува утвърдени първични документи на МЗ, МФ, НОИ, НСИ и съответните формуляри с кодиране на база на възприетите международни и национални класификатори ; осигурява абсолютно всички документи по формат, съдържание, периодичност, носител – отчети, сведения, статистики и спецификации и др.

bullet

Осигурява на мениджърите и клиницистите от болницата нови възможности и дейности като:маркетинг, логистика, бюджетиране, сравнителни и CASE-MIX анализи, прогнози  и др.

bullet

Обектно проектирана и програмирана, осигуряваща оптимизиране на единната база от данни (достъп до нея и организация на процедурите за генериране на справки отчети и анализи на произволни нива).Базата данни съдържа приетите 14 основни показателя в ЕС, както и допълнителни показатели за управление на качеството, което осигурява един от основните инструменти за управление на качеството-сравняемост на резултатите на болничната дейност с приети еталони.Възможности за разширяване на базата данни и използуването й от специалисти на болницата за нови приложения;

bullet

Осигурява за всеки здравен показател текуща (моментна) стойност, стойност за зададен минал период стойности по месеци, тримесечия и години ; сравнителен анализ на показателя по отношение на : средна стойност за цел;ия период и отклонения по подпериоди, средна стойност за страната, за вида или обема на болничното заведение, за ЕС-по подпериоди и отклонения, CASЕ MIX анализ и отклонения  (OUTLIERS) и др.

bullet

С модерна управленска финансово-счетоводна система, насочена към технологията на управление на специфичното болнично “производство”,  функционираща изцяло документално и в реално време.Документалния характер на системата осигурява управленска информация в момента на създаване на документите, независимо и извън процеса на счетоводното структуриране и терминология и осчетоводяване ;

bullet

Съдържа модели за вземане на решения, анализи и прогнози във вид на писани технологии за управление за дейности, процедури и операции по длъжностни лица ;

bullet

Меню ориентирана, с генератор на менюта, за свободно дефиниране на меню за всяко длъжностно лице или група длъжности в желана структура, съдържание и наредба на дейностите, което дава възможност да се оптимизира разпределението на дейностите в системата без функционално и документално дублиране ;

bullet

С единен, ергономичен, дружелюбен и интелигентен интерфейс за крайните потребители, основан на естествени действия и диалози при работа с документите, работа с наименованията на обектите, а не с техни кодове и шифри, в естественото им структуриране, с търсене по множество признаци-текст, ЕГН, ИЗ, лични имена, шифри по национални и международни класификатори и др.Този интерфейс позволява овладяване на система от крайните потребители само за няколко дни ;

bullet

Със специална система за защита от несанкциониран достъп и разрушаване-до 6 нива; осигурен е специален режим за достъп до личните данни на пациентите, данните за лечението им и здравното им досие ;

bullet

С пакет средства за администриране в т.ч. и на базата от данни достъпни само за администратора на системата ;

bullet

С висока адаптивност, позволяваща настройване на системата към особеностите в структурата и организацията на работата на всяка болница, при промяна в законодателството и нормативната уредба ;

bullet

Не изисква създаването на специализирани информационни отдели, нито на звена с кодировчици и оператори за въвеждане на пакети отчетна информация.

    За разлика от някои програмни продукти, структурирани и функциониращи на предметен принцип (“Аптека”, “Калкулация”, “Отчети и статистики”, Кодиране ! и др. ), които са на софтуерния пазар "е-БОЛНИЦА-XXI" е с уникална архитектура ; структурирана е на два главни елементи – ядро на системата и обвивка :

bullet

Ядрото осигурява моделирането на болницата–организационната й и функционална структура, длъжностен и личностен състав, функционални и длъжностни характеристики, единната база от данни, документи информационни потоци и др. ;

bullet

Обвивката се състои от около 800 брой (за сега) изпълними модула (ЕXE) , които осигуряват функционалните възможности на системата на различни нива-създаване на първично документи и процедури за работа с тях, справки, отчети, анализи, статистики, модели и технологии за подготовка и вземане на решения ; комуникации с външни структури ;

    Тази архитектура позволява голямата функционална гъвкавост, разпределението на системата по длъжностни лица, адаптивност към нормативна уредба и развитие на системата.

            Поради сложните функционални и информационни връзки в системата е трудно цялостното описание на функционалните й възможности във всички варианти и случаи, които се срещат в болничните заведения.Ето защо само за нуждите на описанието на тези възможности използуваме познатата традиционна терминология за класифицирането на дейностите на предметен и предметно функционален признак.

Условно функционалната структура на системата може да се разпредели на 4 блока :

 

  1. КЛИНИЧНО УПРАВЛЕНИЕ

  2. АМИНИСТРАТИВНО-ФИНАНСОВО  УПРАВЛЕНИЕ

  3. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

  4. КОМУНИКАЦИИ

 

I. БЛОК “КЛИНИЧНО УПРАВЛЕНИЕ”

Клиничната значимост на системата е представена :

bullet

Проучването на търсенето на медицински услуги ;

bullet

Възможности за оценка на клиничната ефективност ;

bullet

Възможности за анализ, оценка и самооценка на клиничните дейности ;

bullet

Бюджетиране на клиничното отделение ;

bullet

Децентрализация на управление на клиничните отделения ;

bullet

Контрол за отконенията от установените медицински стандарти ;

bullet

Включването на лекарите в управлението на отделенията ;

bullet

Логистика на заявките за болнични услуги (вътрешна логистика) ;

bullet

Управление на качеството на клиничните процеси ;

    1.Леглова база :

bullet

Поддържане състоянието на легловата база в отделенията (от самите отделения) по стаи, легла, видове, състояние и изменението на легловата база ;

bullet

Отчитане, анализи и статистики за използваемостта на легловата база, оборот на леглата и др. в съчетание с други показатели или според съответните отчетни и статистически форми ;

bullet

Достъп до свободната леглова база – от звената по насочване на пациенти за хоспитализация – приемни отделения, ДКК, медицински центрове към болниците и от самите отделения ;

    2.Първично регистриране на пациенти :

bullet

Обхванато е цялото информационно многообразие на първично регистриране :
bullet

С или без приемно диагностично отделение, и/или с или без диагностично-консултативни кабинети, със спешна и планова хоспитализация, с или без обособено регистрационно звено (регистратура) ;

bullet

Извеждат се всички регламентирани регистри и книги и журнали, точно по формат, съдържание и наредба, като:
bullet

Входящ болничен регистър ;

bullet

Книга за направленията ;

bullet

Книга за плановата хоспитализация ;

bullet

Книга на изписаните пациенти ;

bullet

Журнали на кабинетите

bullet

Изходящ регистър на издадените болнични листи ;

bullet

Въвеждане на анамнеза и оценка на жизнените функции на пациента при приемане ;

bullet

Насочване за хоспитализация в друго здравно заведение ;

bullet

Спешно приемане, дори на неизвестно лице ;

3.Дейности свързани с хоспитализирани вече пациенти в болничното отделение :

bullet

Регистриране на пациент в отделението : стая-легло, лекуващ лекар, хранителен режим, входяща диагноза, придружаващи заболявания и други специфични данни за пациента ;

bullet

Привеждане на пациент в друго отделение ;

bullet

Съставяне на заявки за консултации от специалисти от болничното заведение или друго здравно заведение и назначаване на поисканите консултации-специалист, дата и час на консултации ;

bullet

Въвеждане на текущи (работни диагнози) ;

bullet Извеждане на всички книги и журнали, според вида на болничното отделение :
bullet

Журнал на приетите пациенти ;

bullet

Книга на ЛКК ;

bullet

Книга на издадените болнични листи ;

bullet

Книги за раждания, интерупции и хирургични операции по видове и сложност .

bullet

Изписване на пациент с въвеждане на резултатите от лечение, трудоспособност, окончателна диагноза ;

bullet

Епикриза – в зависимост от вида на отделението могат да се съставят няколко различни (по структура) епикризи ;

bullet

Назначаване на диагностика и лечение :
bullet

Съставяне в отделението на лекарствени листи  (в зависимост от приетата организация – общо или отделно) – за пациента (без КП), за пациента по КП, за отделението, за спешен шкаф и др.Съставеният лекарствен лист е само за налични в момента в болничната аптека  лекарства и консумативи с резервиране на исканите количества, което съществено улеснява назначаването и отпускането на лекарства. За нуждите на поддържане на запас в спешен шкаф в отделението може да се “изпише” от аптеката необходимите лекарства и консумативи с предавателна разписка, а при нужда с лекарствен лист от отделението да се изпише от спешния шкаф. Така се повишава контрола за изразходване на тези лекарства ;

bullet

Назначаване на параклинични изследвания – съставяне и печат в отделението на съответен формуляр с исканите видове изследвания и референтите стойности за тях ;

bullet

Назначаване на функционални изследвания, процедури, манипулации и др. – с печат в отделението на заявката ;

bullet

Назначаване на хранителен режим – “требвателни листи” в отделението за хранене на пациентите, дежурни екипи, кърмачки, предпазна храна и др. ;

bullet

Заявки за кръв и кръвни продукти  и др. – по същия начин в отделението  ;

bullet

Калкулиране на разходите (по елементи на разходите – лекарствени средства, храна, изследвания и др.) по всяко време, за всеки отделен пациент ; по този начин могат непрекъснато да се контролират всички разходи още в процеса на лечение на пациента.

bullet

Поддържане на здравно досие (ЗД) на пациента (за всяка хоспитализация) ; предоставяне на ЗД на лекуващите специалисти и на изпращащия лекар (звено) от доболничната помощ ;

bullet

Поддържане на текущи справки за състоянието (статуса) на пациентите, местонахождение, списъци на пациентите в отделението и др. ;

bullet

Допълнителен пакет от дейности – за хоспитализиране на пациенти ;

    4.Клинични пътеки.

        Във втората версия на системата резултатите от клиничната дейност бяха насочвани за оценяване по методиката на Диагностично свързаните групи (DRG’s).

        В настоящата версия на системата е въведена технологията Клинични пътеки (КП):

bullet

Поддържа се договорът с НЗОК за клиничните пътеки заедно с целия пакет от количествени и качествени показатели за оценяване на клиничната дейност ;

bullet

В реално време се получават всички спецификации, отчети и статистики, влизащи в пакета на НЗОК и за нуждите на оперативното управление на клиничните дейности ;

bullet

Могат да бъдат получени отчети и анализи за полагаемите средства по КП, сравнителни анализи за реалните разходи за всяко КП (в т.ч. по елементи на разходите), за отделна диагноза (по МКБ влизаща в състава на КП) ; анализират се и отклоненията от зададените стандарти за среден престой, брой рехоспитализации ;

bullet

Могат да бъдат използувани и други критерии за оценка качеството на работата по КП ;

bullet

В зависимост от приета схема за разпределение на средствата на персонала, участвувал в реализирането на клиничните пътеки се изчисляват автоматично и са начислява допълнителното възнаграждение за всеки един участник ;

    5.Диагностично-свързани групи (DRG’s)

          Методиката на диагностично – свързаните групи (DRG’s) чрез системата за класифициране на хоспитализираните пациенти :

bullet

Съдържа универсален механизъм за класифициране на пациентите от хомогенни диагностични категории ;

bullet

Осигурява дефиниране на променливи за изходните резултати чрез състоянието или в процеса на лечение на пациентите ;

bullet

Няма ограничение за броя на групите (подгрупите ) в йерархичната класификация на ДСГ според ресурсоемкостта им, вида (медицински или хирургически), с или без липсата на злокачественост, значими усложнения и др.;

bullet

Възможности за отчитане и анализиране на разходите и бюджетирането чрез ДСГ ;

bullet

Кодиране и привързване към ДСГ ;

bullet

Мониторинг на качеството  и ефективността на болничния продукт;

bullet

Анализи и сравнителни анализи за стойностите и разходите по ДСГ в сравнение с национални и европейски стандарти и др.

6.Маркетинг

          Болничните заведения в пазарни условия имат нужда от инструментариум за проучване на търсенето на болнични услуги, условията при които се проявява това търсене  и необходимите ресурси.От значение е също очакваните приходи в периодите на търсене и съответните финансови резултати.

          От системата могат да се получат различни резултати, най-вече на база на статистическа натрупаната информация и предвиждания за бъдещи периоди.За целта може да бъде използуван пакет от интерактивни модели :

bullet

Темпорален модел – свързан със сезонност на заболявания и оценки на вероятното търсене на болнични услуги ;

bullet

Демографски и географски модел – може да се използува самостоятелно, но и като уточняващ на темпоралния модел;

bullet

Епидемиологичен модел – свързан с определено или група заболявания, тяхната повторяемост, интензивност и продължителност ;

          За всеки от горните модели, освен броя случаи, разпределени по показателите за съответния модел, могат да се получат следните резултати :

bullet

Необходим брой легла, медицински персонал и др. ;

bullet

Очаквани разходи – за лекарствени средства и консумативи, за параклинични изследвания и процедури, консултации и др. ;

bullet

Очаквани финансови приходи и др.

        Естествено чрез анкетен метод сред населението също биха могли да бъдат получени полезни резултати за търсените  услуги на база на които да се извършат горните разчети за ресурси и очаквани финансови резултати.

     7.Бюджетиране

          В системата терминът “бюджетиране” се третира извън смисъла на бюджетно финансиране и субсидиране дейността на болницата.Тук става въпрос повече за обосновани решения за разчитане на разходите за клиничната дейност при условие, че организационно е решен въпросът за децентрализацията на болничните заведения.

     В системата “бюджетиране” може да се извършва по два модела :

bullet

Разпределителен – от горе на долу – на база на относителен дял на извършени болнични услуги;

bullet

Разчетен – от долу на горе – на база на очакван обем болнични услуги за болничното отделение .

И двата модела са интерактивни и могат да се получават варианти на зададени средства за разпределение и обем услуги . В резултат се получава пакет разчети за необходимите финансови и материални ресурси  по звена и видове ресурси . Може да се извършват и разчети за вариране на числеността и заплащането на персонала. Приет  (окончателен) вариант на бюджета се следи непрекъснато и се следи неговото изпълнение.Бюджетите на болницата и на отделенията могат да бъдат актуализирани.

    8.Отчет и анализ на клиничната дейност.

        Основни елементи на клиничното управление са отчета и анализа на дейността.Досега тези два компонента са използувани непълно – или само оперативни данни в много ограничен обем от показатели (ежедневни сведение, сводки и др.) за използваемост на леглата и движение на пациентите или периодични статистически и отчетни форми предназначени за външни организации (РЦЗ, РЗОК, Статистика и др.), които рядко достигат до мениджърите на болницата и отделенията ; липсва всякакъв динамичен и сравнителен анализ.

        От досегашното изложение се вижда, че всичко което се случва в болничното отделение се регистрира и съхранява в системата.Ръководителите на болницата и отделенията имат възможността в реално време да оценяват множеството различни аспекти на клиничната дейност – по количество, качество, ефикасност, разходи, ефективност.Специално разходите се отчитат и натрупват в момента на извършването им (за ЛС и консумативи, изследвания, материали и др.) без да се чака някакво месечно “калкулиране” (както е в някои програмни продукти) и периодичното счетоводно отчитане.

        Първата група информационни източници са съществуващите отчети, спецификации, справки и статистики, които съдържат официалните показатели за дейността на болницата и по отделения с тази разлика, че в системата могат да бъдат получавани по всяко време, за всеки зададен период, в желаната степен на агрегираност (пациент-сектор-отделение-стационар и общо за болницата) и по видове разходи (за ЛС и консумативи, изследвания, храна, енергия и др. ).

        Втората група дава възможност за анализ на допълнителни показатели или друго групиране на показателите за анализ на лечебно диагностичните дейност (за отделен лекар-сектор-отделение-стационар и общо за болницата).

        Трета група-анализи на заболеваемостта-от отделно заболяване (МКБ или група МКБ), клинични пътеки, по демографски, географски и социални признаци.

        Четвърта група-сравнителни анализи на показателите и резултатите от първите три групи представени в динамични редове (месеци, тримесечия и години) съответни периоди от зададени години и т.н.

        От особена важност са предоставените анализи за сравняване с еталонни стойности на показателите-зададени от НЗОК, средни за страната, за вида болнично заведение, клинично отделение, средно за ЕС, средно за вида дейност и др.

        Всички тези анализи се осигуряват от съответни генератори на справки, отчети, списъци и статистики, с богат избор на филтри , диалози и др.

    9.Писани технологии на управление.

        Лавината от информацията за мениджърите на болницата и болничните отделения от системата може да бъде структурирана по начини, които да осигурят системен подход към основните проблеми, които периодично се решават.Такова структуриране се извършва с генераторът на менюта, така че последователното изпълнение на дейностите да дадат технологията за подготовка и вземане на решение.Такава последователност от дейности, процедури и операции, могат да се разглеждат като писани технологии на управление и с времето ръководителите сами биха могли да създават свои собствени технологии за управленски решения.Чрез такива писани технологии може да се структурира и обучението по здравен мениджмънт на болничното заведение за лекарите и другите кадри на болницата.

    10.Логистика свързана с планирането и осигуряването на медицинските услуги:

bullet

Регистриране на заявките за планова хоспитализация ;

bullet

Резервиране на болнични легла за датата определена от заявката ;

bullet

Информиране на ръководителя на болничното отделение за предстояща хоспитализация и особеностите свързани с нея – насочваща диагноза, проведени изследвания, анамнеза, оценка на жизнени функции и др. ;

bullet

Необходимост от медикаменти и консумативи, процедури, медицински екип и др.;

    11.Кръвен център (ЦТХ) :

bullet

Поддържането на данни за кръводарителите и кръводаряването от тях ;

bullet

Поддържането на наличности от кръв и кръвни продукти, изпълнение на заявки от отделенията ;

bullet

Книга за отпуснатата кръв и кръвни продукти;

bullet

Отчет и анализ за изразходваната кръв и кръвни продукти по звена, вид, пациент и лекар;

bullet

Поддържане на данни за кръвните характеристики на пациенти с предстояща хоспитализация (родилки, по планова хоспитализация и др.)

bullet

Извеждане на списъци на потенциални кръводарители при спешни случаи ;

bullet

Поддържане на график на разположенията на персонал .

    12.Параклиника :

bullet

Подадените  от отделенията на заявки за изследвания се отчитат по показатели в параклиничните звена (лаборатории, рентген и др.) и се “получават” веднага в отделенията ;

bullet

Извеждат се автоматично всички видове книги (лабораторни, за рентгенови прегледи и др.) в параклиничното звено ;

bullet

Извеждат се всички видове отчети и статистики за дейността на параклиничното звено ;

bullet

В реално време могат да се получават справки за извършените параклинични изследвания (в избран ред) – по звена, по вид изследване, по пациенти (ИЗ) и лекуващ лекар, назначил изследването, по количество, по стойност, отделно справки за разходи на реактиви, рентгенови филми и др.

bullet

Извършва се автоматично разпределение на разходите на параклиничните звена към болничните отделения, на база на стойност на извършените параклинични изследвания ;

bullet

Допълнителни възможности за регистриране и отчитане на резултати по направления на изследвания по звената за доболнична помощ ;

bullet    Изчисляване на стойността на заплащаните от НЗОК изследвания.  

 

II.БЛОК “АДМИНИСТРАТИВНО-ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ”

          За първи път управлението на дейностите по административно-финансовото управление са толкова непосредствено свързани с цялостното управление на болницата и особено с клиничното управление .Досега дейностите бяха обособени в съответния административно-стопански блок на болницата, грижещ се най-вече за своевременното отчитане на стопанските и финансови резултати и крайната периодична отчетност на клиничните дейности. В системата е постигната пълна функционална и информационна интегрираност, пълен синхрон в дейностите  и документите и постигане на резултати  в реално време, т.е. във всеки един момент за нуждите на управлението се получава финансовия еквивалент на всяка дейност в болницата, състоянието и тенденциите на основните финансово-стопански резултати. Обхванати са условно следните групи дейности.

    1.Управление на човешките ресурси.

bullet

На база на единната организация и функционална структура на болницата се поддържа пълен пакет личностни, трудови и квалификационни данни за всяко длъжностно лице, с всички законови начини на трудовите взаимоотношения с болницата, по граждански договори и др. ;

bullet

Поддържане на щатни разписания за длъжностите и лицата ;

bullet

Извеждане на богат набор от списъци и статистики за количествен и качествен анализ на персонала (чрез специални генератори на сво0бодно форматируеми справки), отпуски, молби, заповеди, изчисляване на отпуски, отразяване на отпуските в месечните работни графици за персонала, графици на разположенията и др. ;

bullet

Пълен пакет документи за персонала (трудов договор, допълнителни споразумения, освобождаване, уволнения и др.) до свободно форматируеми служебни бележки с различно предназначение ;

bullet

Регистриране, изчисляване и отразяване на болнични листи в работни графици, през време на отпуск ; анализ на заболеваемостта на персонала ;

bullet

Паспортизиране на работните места и начисляване на суми за “условия на труд” ;

bullet

Справки по състоянието на щатното разписание – незаети и частично заети бройки, заместване и др. ;

bullet

Съставяне на месечни работни графици за дежурни лекари и екипи, за медицински сестри, санитарки, шофьори, за параклинични и обслужващи звена, графици за екипи “на разположение” ; отчитане на положения труд (часове) при повиквания ;

bullet

Квалификация – планиране, отчитане и анализ на квалификацията на медицинския персонал (по вид, форма и място на квалификацията) ;

bullet

Информиране на лекарския състав за научните прояви и различните форми на обучение и кредитната им оценка по отскоро въведената и у нас международна форма за кредитна оценка, съответствуваща на изискванията на Съвета на европейските медицински специалисти (EUMS) ;

bullet

Поддържане и анализ на кредитните оценки на медицинските специалисти, за преминалите форми на т.нар. непрекъснато обучение;

bullet

Изчисляване, разпределение и начисляване на  възнаграждение на персонала, участвувал в реализацията на клиничните пътеки (по зададена схема на разпределение между звената и длъжностите в тях) ;

bullet

Изчисляване и начисляване на възнагражденията на хирурзи и анестезиолози  за участието им в хирургични операции – автоматично на база на отчетените за всеки пациент операции ;

bullet

Изчисляване и заплащане на труда, при стриктно спазване на динамичното трудово законодателство ; автоматично осчетоводяване на ведомости за заплати ;

bullet

Извеждане на пакет от справки  и отчети  (суматори и рекапитулации), свързани с текущата отчетност по труда, разплащанията към бюджета ; дискета за НОИ за внесените осигурителни вноски  и др.

bullet

Допълнително в системата могат да се извършват атестационни оценки  на персонала, да се планират, контролират и отчитат дейности по развитие на персонала – квалификационно, длъжностно и др.

    2.Управление на лекарствените средства и консумативи (ЛС).

          За разлика от програмните продукти наричани “Аптека”, където обикновено в пакетен режим се отчита движението на лекарствените средства в болничната аптека, системата осигурява изключително пълен и ефикасен набор от дейности, извършвани в реално време, по планиране, отпускане, тотален контрол, отчитане и анализ на доставките, разходите и запасите от лекарствени средства и консумативи;

bullet

Контрол на договорираните и недоговорирани доставки на ЛС – следене изпълнението на договорите, заявките за доставка, контрол на договорираните цени (до изтичане на договорния срок за непроменяне на цените или до изчерпване на договорираните количества) ;

bullet

Доставки на ЛС – съставяне на складови разписки с автоматично осчетоводяване, съставяне на текуща средна цена и водене на наличностите по партиди (по вид опаковки и срок на годност) ;

bullet

Отпускане на ЛС (на база на съставените лекарствени листи в отделенията) с автоматично съставяне на искане за разхода  по текуща средна цена  и автоматично осчетоводяване (с намаляване на наличностите и резервиране на ЛС) ;

bullet

Съставяне на разходен документ за изписване на ЛС за нуждите на “спешен шкаф” в отделенията  и изписване при нужда от него с лекарствен лист ;

bullet

Автоматично отчитане на ЛС на всички нива  - от ниво пациент (ИЗ) – ниво отделение – ниво стационар – общо за болницата ;

bullet

Отчитане на разхода на ЛС за всички отчети и статистики  за количество и стойност, по клинични пътеки и отделно заболяване (по МКБ), стойност за лекарстводен за произволен период ;

bullet

Анализ на разхода на ЛС за произволен период ; сравнителен анализ за разхода – по отделения, периоди (месеци, тримесечия, години), по КП и МКБ, средно за страната и ЕС и др. ;

bullet

Анализ на разхода за скъпоструващи ЛС, животоспасяващи ЛС и др. ;

bullet

Инвентаризационни описи, складови ведомости, месечно приключване на болнична аптека ;

bullet

Доставка, отпускане, отчитане, анализ и контрол на ЛС – хуманитрни помощи, дарения и др. ;

bullet

Отпускане н ЛС на звена за доболнична помощ от ЛС – дарения и хуманитарна помощ ;

bullet

Контрол на срока на годност на ЛС и др. ;

bullet

Въвеждане и контрол на доставките като натурален рабат към договорите .

    3Логистика на доставките.

bullet

Организиране и провеждане на процедури по обществени поръчки за доставка на ЛС и консумативи, хранителни продукти, горива, реактиви, дезинфектанти и почистващи средства, поддържане на медицинска и компютърна апаратура, ремонт на сграден фонд ;

bullet

Подготовка и поддържане на договори за доставка на горните активи и услуги ;

bullet

Автоматично съставяне на заявки за нарушен запас или недостиг на ЛС и други материали (хранителни продукти) ;

bullet

Контрол на заявките в договорения срок и съставяне на заявки за други доставчици ;

bullet

Анализ на доставките по отношение на срокове, количества ;

bullet

Контрол на падежи на плащания на доставките и др. ;

bullet

Автоматично извеждане на задълженията по всички доставки.

    4.Управление на Стоково-материалните ценности (СМЦ).

          Обхващат се всички складове – за постелочни материали, резервни авточасти, горива, хранителни продукти ;

bullet

Подобно на управлението на ЛС автоматизирани са “на място” и в реално време абсолютно всички дейности по движението, отчета, контрола и анализа , инвентаризирането и месечното приключване на складовете ;

bullet

Съставените в складовете документи автоматично се осчетоводяват за съответното звено .

    5.Управление на храненето.

          Максимално са автоматизирани дейностите по организирането, отчета, контрола и анализа на храненето по два начина – чрез собствена кухня и чрез “външна “ организация за доставка на готова храна.

          В първия случай – от заявките (“требвателни листи”), подавани от компютрите в отделенията се извършва :

bullet

Обобщаването на диети, по видове хранения, по хранителни продукти ;

bullet

Съставяне на дневно меню – по диети, видове хранения, с контрол по хранителни стойност за всяка диета ;

bullet

Калкулация на ястие и диета ;

bullet

Разчети за : необходими за всяко ястие хранителни продукти (на база на поддържан рецептурник); необходими хранителни продукти за дневното меню (за периода) меню; необходими за доставка (недостигащи) хранителни продукти ;

bullet

Разчет за разпределение на ястията по отделения – по видове хранения (закуска, обяд, вечеря), по ястие ;

bullet

Автоматично съставяне на искане за изписване на хранителни продукти от склада с автоматично осчетоводяване .

        При хранене “отвън” – обобщаване на заявките – от отделения и общо за болницата и въвеждане на калкулирана стойност на доставената храна (по диети) ;

bullet

   Отчитане и анализ на разходите за храна – от ниво пациент (ИЗ) – до всяко друго ниво, изчисляване на храноден .

    6.Фактуриране на услуги.

          Съставяне на фактури за всички видове услуги, извършвани от болницата-медицински и немедицински услуги .

bullet

Фактуриране на платени медицински услуги на база на поддържан болничен ценоразпис на услугите (по звена и видове услуги) ;

bullet

Фактуриране на дейности заплатени от НЗОК – по клинични пътеки, параклинични изследвания и др. ;

bullet

Фактуриране на потребителска такса – на база на престоя на пациента в болницата се съставя автоматично фактура за болничен престой ; възможно е и авансово заплащане на престоя още при постъпване в отделението и автоматично  “прихващане” на авансово заплатената сума във фактурата за престой ; при надвишаване на авансовата сума – автоматично се извършва кредитно известие и се връща съответната сума ;

bullet

Фактуриране на други услуги – наеми, енергия, превоз и др.;

bullet

Осчетоводяването на фактурите се извършва автоматично ;

bullet

Отчитане и анализ на извършените услуги – по звена, видове услуги, клиенти  и др.

bullet

Изчисляване и начисляване на възнаграждения за извършени платени медицински услуги.

    7.Управление на паричния поток.

          В условията на недостиг на финансови средства особено полезно е управлението в реално време на паричните средства – постъпления, разходи, предстоящи плащания, очаквани постъпления.

bullet

Каса – пълно автоматизиране на касовите дейности :
bullet

Плащания по фактури за услуги, на доставчици, трудови възнаграждения – съставяне на разходни касови документи (ордери) ;

bullet

“Вземания” – от пациенти и клиенти на услуги – съставяне на приходни касови ордери ;

bullet

Валутна каса ;

bullet

Касови книги ;

bullet

Авансови отчети на подотчетни лица ;

bullet

Осчетоводяване на касовите документи;

bullet

Банка :
bullet

Автоматизиране на всички дейности по съставяне и осчетоводяване на банкови документи ;

bullet

Валутна банка с пълен набор от дейности по боравене с валути, валутни курсове, валутни разлики и др.;

bullet

Планиране и отчитане на паричния поток :
bullet

Планиране на вземанията – по клиенти и по фактури (в лева и във валута) ; по падежи на фактурите ;

bullet

Планиране на плащанията – касово, банково, по доставчици, по фактури, по падежи на плащанията ;

bullet

Плащания за авансово приведени суми – от болницата или от клиенти ;“прихващане” на фактури ; “прихващания” на фактури от “трета страна” ;

bullet

Автоматично извеждане на годишен отчет за паричния поток;

bullet

Наличност в реално време на паричните средства – в касата, в банките – по банкови сметки, по направления на разхода (заплати, горива, ел.енергия и др.);

    8.Управление на дълготрайните активи (ДА).

bullet

Обхваща абсолютно всички дейности по “картотекирането ” на неограничен брой ДА, и движението на ДА  ;

bullet

Автоматично изчисляване и осчетоводяване на амортизации ;

bullet

Годишна преоценка на ДА по – групи, инвентарни номера ;

bullet

Извеждане на инвентарни книги, по звена, балансови сметки и материално отговорни лица;

bullet

Извеждане на инвентаризационни описи по звена и материално отговорни лица ;

bullet

Справки за състоянието на ДА ;

bullet

Справки за историята на придобиване, преостойностяване и движението на ДА.

bullet    Годишни амортизационни планове-детайлизиран и обобщен.

    9.Управление на транспортната дейност.

Системата дава възможност за цялостно обхващане на управлението на тази дейност.Автоматизират се :

bullet

Съставянето на графици за работата на шофьорите и се изчисляват допълнителните трудови възнаграждения ;

bullet

Отчитат се ежедневно пътните листи ;

bullet

Отчитат се по коли всички разходи за горива и смазочни материали ;

bullet

Отчита се изхабяването на гумите, ремонтите и разходите за резервни части-също по коли ;

bullet

Анализира се разхода на ГСМ, на база на държавните стандарти (нормативи) – по коли, вид пробег, сезон ;

bullet

Анализира се работата на всеки шофьор, всяка кола – за произволен период ;

bullet

Извършва се разпределение на разходите на транспортното звено по основни звена ;

bullet    Отчитат се редовно сумите за ГСМ и изразходваното гориво .

    10.Управление на Финансово-счетоводната дейност (ФСД).

          Единството на системата позволява да се организира, по уникален начин, управлението на тази дейност.Независимо от изключително големия брой програмни продукти по автоматизиране на ФСД, само чрез "е-БОЛНИЦА-XXI" се постига управленски характер на ФСД, като :

bullet

Предлага специализирани средства за работа в болничните заведения , като набор от документи и схеми за разпределение на разходите ;

bullet

Единствената система, която е изцяло документална – автоматизира се създаването на всички първични документи в мястото на възникване или на потреблението им ; всички документи се съхраняват в автентичен вид, а не само счетоводни записвания по тях ;

bullet

Всички първични счетоводни документи се използуват в болницата в момента на съставянето им за нуждите на управлението на болницата в реално време, независимо от организацията и структурирането на финансово-счетоводната отчетност ; управленските кадри разполагат с информацията от счетоводните във форма и съдържание , различна от традиционната счетоводна отчетност, без да им е необходимо да имат специални счетоводни познания ; така “двоинственият“ характер на първичната счетоводната отчетност позволява на медицинските специалисти да анализират разходите на ресурсите за всяка клинична дейност, за всеки отделен пациент ;

bullet

Организира работата по ФСО-отчетност в реално време позволявайки по  този начин получаването на финансови анализи , непосредствено за нуждите на управлението ;

bullet

Рационализира и оптимизира набора от документи и документооборота, като елиминира всякакво дублиране на документи и информация, като мемориални ордери, сборни ведомости, журнали, месечни отчети по складове, аптеки, лаборатории и др. ;

bullet

Автоматизира в голяма степен осчетоводяването (контирането на първичните документи) още в момента на създаване на документа (често извън ФСО-отдела)  ;

bullet

Рязко намалява рутинните дейност на специалистите от ФСО-отдела, като ги освобождава операторската дейност, към която ги превръщат финансово-счетоводните продукти ;

bullet

Осигурява всички законови и нормативни изисквания и резултати за водене на финансово-счетоводна отчетност по Закона за счетоводството, Националните и международни счетоводни стандарти, Албум на документите на МФ и др. Системата се доставя с варианти на индивидуален сметкоплан и заредени национални номенклатури и шифри, но без никакви ограничения за формиране на собствен сметкоплан, с аналитичност, съобразена и с показателите на т.нар.”разделно отчитане на разходите” ;

bullet

Основна насоченост на дейността на ФС-отдела е да осъществява навременен и ефикасен контрол и най-вече да анализира и прогнозира финансовите резултати и ресурси ; дейността е насочена освен да осигури собствена отчетност, да участва активно в управленския процес на болницата. Реализирано  е едно виждане за функциите и ролята на ФС-отдели в мениджмънта на болницата. В процеса на изграждането на системата се създава съвременна счетоводна практика ма изцяло  компютъризирано счетоводство, без никакви остатъци от журнално-ордерни и мемориално-ордерни  форми.

    11.Стопански отчети, статистики и анализи.

          Освен регламентираната финансово-счетоводна отчетност чрез системата могат да се анализират :

bullet

Всички разходи, по елементи на разходите – на всички нива – от ниво болница – ниво блок (клиничен, стационар)-отделение (клинично отделение, отделение без легла)-друго звено (параклинично, обслужващо, спомагателно и др.)-до ниво физически пациент (ниво ИЗ). Естествено се получават всички средни величини на разходите – освен по горните нива, още на ниво МКБ, КП и др.

bullet

Отклоненията от средните за страната или ЕС стойности на основните показатели (сравнителни анализи), стойности зададени нормативно (от МЗ, НЗОК и др.) ;

bullet

Измененията на показателите в последните или за дадени минали периоди  (темпорален анализ)- месеци, тримесечия, шестмесечия, години, съответни периоди от зададени години (настояща с предходна друга “базова” година) и др.

bullet

Тенденциите за стойности на показателите за бъдещи периоди .

    Всички анализи са на база на официалната отчетност, но извеждани или формирани по зададени отчетни и статистически формуляри извън стандартната счетоводна отчетност. Естествено ФС-анализ на счетоводните резултати според националните счетоводни стандарти може да се извършва за приключен счетоводен период.

    12.Деловодна система

Системата съдържа  пълна деловодна система, според изискванията на Единната деловодна система за документите (ЕДСД), свързана с “външната” кореспонденция.Разширена е с допълнителни възможности свързани с:

bullet

Жалби на гражданите – регистриране, контрол и анализ  ;

bullet

Вътрешни решения – от оперативни съвещания, медицински съвети, - контрол, отчитане и анализ;

bullet

Изпълнение стратегически програми и планове (стратегически план, бизнес програми и др.) ;

bullet

Тотален контрол по всички документи, задачи в реално време ;

bullet

Архивиране на документите – ред и организация на архива ;

bullet

Работа с архивирани документи – решим и ред за ползване на архивираните документи ;

bullet     Организация и работа с медицински архив .

 

III.БЛОК “УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО”

          Един сравнително нов елемент от управленската дейност в болниците, на всички нива, е управлението на качеството на дейността. "е-БОЛНИЦА-XXI",  като система за цялостно управление на болнично заведение е предпоставка и за повишаване и на качеството на болничния продукт.В системата “Управлението на качеството” се третира в общ смисъл, като “Тотално управление на качеството”. Естествено при възможност за сертифициране на болничното заведение по някои от международните сертификати (например ISO) , в системата могат да се включат конкретни документи, критерии и показатели, организация и технология за избрана система за контрол на качеството :

          Сега системата осигурява :

bullet

Пълен количествен еквивалент на качествените характеристики на съставките на болничния продукт в реално време, а не епизодично, както в повечето специални системи за управление на качеството по международните стандарти ;

bullet

Качество на величините на самата оценка за измерване на качеството – чрез непосредствено измерване и отчитане от първичните документи, а не от допълнително попълване на документи в системата за качество ;

bullet

Обективност на оценките по качеството – от преобладаващия количествен характер на тези оценки ;

bullet

Възможности за непрекъснатост, а не сесиен мониторинг по цялата верига на качеството ;

bullet

Възможност за организиране на технология за преглед на критериите за качество ;

bullet

Отчитане на показателите по качество, зададени от МЗ, НЗОК, в т.ч. по най-новите критерии за оценка на качеството на дейностите по клиничните пътеки ;

bullet

Поддържане на система  за непрекъснато повишаване на квалификацията на мениджърите и управленските кадри ;

bullet

Качество на взаимоотношенията с външната среда ;

bullet

Пълна информация и непрекъснатост на процеса за вътрешна оценка (самооценка) на болничното заведение  ;

bullet

Пълна и обективна информация при извършване на акредитационни (външни оценки) ; в това отношение системата съществено надвишава критериите и показателите за наличие на информационна система  в Административно-стопанския блок на болницата ;

bullet

Сравнителен анализ с еталонни показатели по качество за страната и ЕС .

Блокът “Управление на качеството” не е самостоятелно обособен елемент от системата – възможностите описани в този блок са възможности на системата като цяло, във всяка една нейна част.

 

IV.БЛОК “КОМУНИКАЦИИ”

 

          Комуникацията на болницата с външната среда в системата е осигурена по съдържание, формат, технически носител, периодичност, а при необходимост – и по канали  за връзка със съответните изисквания за обмен, достоверност, защита и т.н.

          "е-БОЛНИЦА-XXI" предоставя необходимата информация за :

bullet

Министерството на Здравеопазването чрез РЦЗ и НЦЗИ на всички отчети и статистики по съответните форми с приетите Международни и Национални кодове и шифри (МКБ), КП, шифри на медицинските звена, възрастови, социални и други групи, номенклатури на различните показатели и др. Системата може да въведе статистическа и нормативна  информация, получена от МЗ, която да се използува за анализ на резултатите и качеството на дейността и услугите в болницата ;

bullet

Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) (чрез РЗОК) – в системата се поддържат договора с НЗОК и изискванията по КП ; извеждат се всички регламентирани спецификации, отчети  и статистики за дейностите в болницата, финансирани от НЗОК ;

bullet

Министерството на финансите – на технически носител – начисления ДДС (за регистрираните болници) ;

bullet

Националния статистически институт – баланс и всички регламентирани отчети, свързани със стопанската дейност на болницата ;

bullet

Националния осигурителен институт – на технически носител – начислените осигурителни вноски ;

bullet

Общините (за общинските болници) – по зададен формат за съответната болница – периодични отчети и анализи за разхода на финансови средства, анализи за здравното състояние на населението и заболеваемостта и др.

    В системата  е осигурена и сега липсващата много важна връзка на болницата със звената за доболнична помощ, следболнично лечение и рехабилитация. Осигурена е постоянна връзка (чрез включване в локалната мрежа на болницата) на ОПЛ, ДКЦ, МЦ и др. до здравното досие (предходни хоспитализации) и чрез текущото лечение на изпратените пациент или за следболнично лечение .От друга страна, съществува възможност ОПЛ да “допълва” болничното здравно досие за пациентите си с допълнителни данни, неизвестни при приема и хоспитализацията :

bullet

На наследствени рискове ;

bullet

Семейна и околна среда ;

bullet

Работна среда ;

Така се затваря целия цикъл, както на лечение, така и на обмен на информация за болницата с външната среда

 

"е-БОЛНИЦА-XXI" – комуникации

 

 

                                         

    1.РЦЗ :

bullet

Всички оперативни и периодични отчети и статистики :

bullet    Оперативни документи-болнични листи за временна нетрудоспособност

    2.РЗОК :

bullet

Всички оперативни отчети и статистики ;

bullet

Фактури и спецификации, направления за хоспитализация и др.

    3.ОБЩИНА :

bullet

Бюджет и анализ на бюджета, парични и др.отчети ;

bullet

Отчет и анализ на заболеваемостта в Общината ;

bullet

Икономически анализи за основните показатели на болницата ;

bullet

Качество на медицинското обслужване.

    4.GP :

bullet

Здравно досие , отчети, статистики, анализи за заболеваемостта на пациентите на GP, консултации, информация за пациента .

    5.ДКЦ :

bullet

Здравно досие, допълнителна информация за пациента.

    6.ЦСМП :

bullet

Здравно досие, данни и информация за пациента, регистриране на пациентите (данни за СМП и впоследствие хоспитализация).

7.Други здравни заведения :

bullet

Консултации ;

bullet

Епикризи.

Oбратно

Начало | НОВИНИ | ЕДИННИ СИСТЕМИ | УСЛУГИ | КЛИЕНТИ | Ресурси | Документация | Въпроси и отговори | Кариера | Референции | Структура на ITM | Карта на сайта

Copyright © 1990-2006  ITM-Русе  All rights reserved.
Последна редакция: 09/21/06.